In Focus
29/06/2022

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
In Focus
25/07/2022

ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อ่านต่อ
In Focus
24/06/2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
14/02/2022

ประกาศสำคัญ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง

อ่านต่อ
In Focus
24/03/2021

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
22/09/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

อ่านต่อ
In Focus
16/09/2022 09:00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

อ่านต่อ
In Focus
15/09/2022

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยในต่างประเทศ

อ่านต่อ
In Focus
09/09/2022

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอเชิญชวนอาสาสมัครแรงงานและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในญี่ปุ่น เรื่อง “ค่าจ้างค้างจ่าย”

อ่านต่อ
In Focus
05/09/2022

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม

Media