15 กรกฎาคม 2567
"วันทะเล "

29 กรกฎาคม 2567
"วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "