รายชื่อข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

นายวิชชุ เวชชาชีวะ
เอกอัครราชทูต
Ambassador
駐日タイ王国特命全権大使
นายวิชชุ เวชชาชีวะ
Mr. Witchu Vejjajiva
ウィッチュ・ウェチャーチーワ
อัครราชทูต
Minister
公使
นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ
Ms. Prangtip Kanchanahattakij
プラーンティップ・ガーンジャナハッタキット
อัครราชทูตที่ปรึกษา
Minister Counsellor
公使参事官
นางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว
Ms. Urawat Sukseangdow
ウラワット・スックセーンダウ
อัครราชทูตที่ปรึกษา
Minister Counsellor
公使参事官
นางสาวสิริมน อติแพทย์
Ms. Sirimon Atipatya
シリモン・アティペート
อัครราชทูตที่ปรึกษา
Minister Counsellor
公使参事官
นางธัญณิชา มุขขันธ์
Mrs. Thannicha Mookkhan
タニシャー・ムックカン
ที่ปรึกษา
Counsellor
参事官
นางสาวณฐา อุดมมงคลกูล
Ms. Natha Udommongkolkul
ナター・ウドムモンコンクン
ที่ปรึกษา
Counsellor
参事官
นางสาวภัทรวรรณ ณ นคร
Ms. Pattarawan Na Nakorn
パッタラワン・ナ・ナコーン
ที่ปรึกษา
Counsellor
参事官
นางวรกาญจน์ ศิริรัตน์
Mrs. Vorakan Sirirat
ヴォラカーン・シリラット
ที่ปรึกษา
Counsellor
参事官
นางสาวปัทมน ปัญจวีณิน
Ms. Patamon Panchavinnin
パッタモン・パンチャウィーニン
ที่ปรึกษา
Counsellor
参事官
นางสาวพิมพวัลตุ์ ใจสว่าง
Ms. Pimpavan Jaisawang
ピムパワン・ジャイサワーン
เลขานุการเอก
First Secretary
一等書記官
นายพงศกร เถาว์หิรัญ
Mr. Pongsakorn Thaohirun
ポングサコン・タオヒラン
เลขานุการโท
Second Secretary
二等書記官
นางพัชรินทร์ ใจสูง
Ms. Patcharin Jaisoong
パッチャリン・ジャイスーン

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Royal Thai Embassy, Tokyo

3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo.141-0021

〒141-0021東京都品川区上大崎 3-14-6
タイ王国大使館

03 5789 2433
03 5789 2428


แผนกกงสุล (หนังสือเดินทาง / นิติกรณ์)
領事部(ビザ)

03 5789 2449
03 5789 2439
www.thaiembassy.jp


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยและสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงโตเกียว

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
Defence and Air Attache
空軍大佐
นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ
Group Captain Naruth Kamnerdnakta
ナルット・ガムヌーンナッタ
เจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายวิชาการ
Secretary / Technical and Administative Staff
空軍武官秘書
พันจ่าอากาศเอก อาทิตย์ ดนูวัส
FS1 Arthit Danuwas
アーディット・ダヌワッス

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย  และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงโตเกียว
Office of the Defence Attache and Office of the Air Attache

6-15-21, Shimomeguro, Meguro-ku,
Tokyo 153-0064

〒153-0064 東京都目黒区下目黒 6-15-21

03 3712 0950
03 3719 7507
www.rtafintokyo.rtaf.mi.th
da.rtaf_tokyo@j2.mail.go.th


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย (ส่วนกองทัพบก) ประจำกรุงโตเกียว

ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารบก
Army Attache'
陸軍大佐
พันเอก พงษ์ศักดิ์ คิ้วนาง
Col. Pongsak Khiwnang
ポンサック・キュ-ナン
เจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายวิชาการ
Secretary / Technical and Administative Staff
陸軍武官秘書
จ่าสิบเอก วีระวัฒน์ แพงด้วง
SM1 Weeravat Pangduang
ウィーラワット・ペーンドゥアン

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย
(ส่วนกองทัพบก) ประจำกรุงโตเกียว
Office of the Army Attache

6-15-21, Shimomeguro, Meguro-ku,
Tokyo 153-0064

〒153-0064 東京都目黒区下目黒 6-15-21

03 3712 7314
03 3792 6759


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย (ส่วนกองทัพเรือ) ประจำกรุงโตเกียว

ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ
Naval Attache'
海軍大佐
นาวาเอก ปัญญา ชัตไพบูลย์
Capt. Panya Chatpaiboon
パンヤー・チャトパイブーン
เจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายวิชาการ
Secretary / Technical and Administative Staff
海軍武官秘書
พันจ่าเอก ภูวนาท อุ่นบริบูรณ์
CPO1 Phuwanart Ounboriboon
プーワナート・ウンボリブーン

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย
(ส่วนกองทัพเรือ) ประจำกรุงโตเกียว

Office of the Navy Attache

6-15-21, Shimomeguro, Meguro-ku,
Tokyo 153-0064

〒153-0064 東京都目黒区下目黒 6-15-21

03 3792 7033
03 3792 7034
http://attachetokyo.com
navaltokyo54@gmail.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
Minister (Commercial)
公使(商務)
นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์
Mr.Chanthapat Panjamanond
チャンタパット・パンジャマーノン
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
Minister Counsellor(Commercial)
公使参事官(商務)
นางทิพย์วัลย์ ยามาโมโตะ
Mrs. Thippawan Yamamoto
ティッパワン・山本

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงโตเกียว

Office of Commercial Affairs

SETANI Building, Floor 6, 4 Banchi,
Kojimachi 5-chome Chiyoda-ku, Tokyo

〒102-0083 千代田区麹町5-4 セタニビル6F

03 3221 9482
03 3221 9483
03 3221 9484
http://japan.thaitrade.com


สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน)
Minister (Economic and Investment)
公使(経済・投資)
นางสาวกนกพร โชติปาล
Ms. Kanokporn Chotipal
ガノッポーン・ショーティパーン
เลขานุการเอก (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน)
First Secretary (Economic and Investment)
一等書記官(経済・投資)
นางสาวอรทัย พิทยธนากุล
Ms. Oratai Pitayatanakul
オーラタイ・ピッタヤタナークン

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำกรุงโตเกียว
Office of Economic and Investment Affairs

Fukuda Building West, 8th Floors, 2-11-3,
Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052

〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-3
福田ビルWest 8F

03 3582 1806
03 3589 5176
www.boi.go.th/japanese


สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)
Minister Counsellor (Agricultural)
公使参事官(農務担当)
นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์
Mrs. Boondharika Krajangwongs
ブンダリカー グラジャーンウォ
ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)
Counsellor (Agricultural)
参事官(農務)
นายสกนธ์ วนาเศรษฐี
Mr. Sakon Wanasethi
サコン・ワナセッティー

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงโตเกียว

Office of Agricultural Affairs

Kotaki Terrace C, 3-13-22 Meguro,
Meguro-ku, Tokyo 153-0063

〒153-0063 東京都目黒区目黒 3-13-22
Kotaki Terrace C

03 6661 3844
03 3791 1400


สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม)
Minister-Counsellor (Industrial)
公使参事官(工業)
นายกิตติพันธุ์ บางยี่ขัน
Mr.Kittiphan Bangyikhan
キッティパン・バンイーカン

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม
ประจำกรุงโตเกียว

Office of Industrial Affairs

3-14-6 Kami-Osaki,Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0021

〒141-0021東京都品川区上大崎 3-14-6

03 6450 2490
03 6450 2491


สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
Minister-Counsellor (Labour)
公使参事官(労働)
นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์
Ms. Pornrawee Nakpipat
ポンラウィー・ナクピパット
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
Counsellor (Labour)
参事官(労働)
นายชยพร สิทธิโท
Mr. Chayaporn Sittito
チャヤポーン・シッチトー

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
Office of Labour Affairs

3-14-6 Kami-Osaki,Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0021

〒141-0021東京都品川区上大崎 3-14-6

03 5422 7014
03 5422 7015
03 5422 7016


สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)
Minister (Economic and Financial)
公使 (経済財政)
นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์
Ms. Amornratna Charuratna
アモーンラット・チャルラット

สำนักที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
ประจำกรุงโตเกียว

Office of Economic and Financial Affairs

3-14-6 Kami-Osaki,Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0021

〒141-0021東京都品川区上大崎 3-14-6

03 6721 9842
03 6721 9843


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
Minister Counsellor (Education)
公使参事官(教育)
นางสายศานติ์ นางาสึกะ
Mrs. Saisarn Nagatsuka
サイサーン・ナガツカ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น
Office of Educational Affairs

3-14-6 Kami-Osaki,Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0021

〒141-0021東京都品川区上大崎 3-14-6

03 5424 0652
03 5424 0658
http://education.thaiembassy.jp
csctokyo@sepia.ocn.ne.jp


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโตเกียว
Director, TAT Tokyo
所長
นายขจรเดช อภิชาติตรากุล
Mr. Kajorndet Apichartrakul
カジョンデート・アピチャートラクン
รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโตเกียว
Deputy Director, TAT Tokyo
副所長
นายณัฐดร หัสวาที
Mr. Nattadorn Hassawathee
ナッタドーン・ハッサワティー

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานโตเกียว

Tourism Authority of Thailand,
Tokyo Office

Yorakucho Denki Building,
South Tower, 2 F, Room No. 259
1-7-1 Yurakucho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビル2F259号室

03 3218 0337
03 3218 0355
03 3218 1077
03 3218 0655
www.thailandtravel.or.jp


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

หัวหน้ากลุ่มงานขายประเทศญี่ปุ่น
Team Lead of Japan
นายภิรมย์ทิศ ทองแถม ณ อยุธยา
Mr. Phiromtis Thongthaem Na Ayutthaya
ピロムティット・トーンテーム・ナ・アユタヤ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Airways International
Public Company Limited

Hibiya Marine Bldg, 1-5-1, Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006

03 3593 0531 (General Manager)
03 3503 3311 (Reservation)
03 3593 0759
www.thaiair.co.jp


บริษัทการบินไทย (ท่าอากาศยานนาริตะ)

Room S3154 Passenger Terminal 1
Narita International Airport,
Narita-shi 282-0011

04 7634 8329
04 7634 8328