แผนกอื่นๆ

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต)
9.00-12.00 น. / 13.30-17.30 น.

03 5789 2433
03 5789 2428
infosect@thaiembassy.jp

กรุณาติดต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากต้องการสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้

ขอข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว

03 3218 0337, 03 3218 0355
03-3218-0655
www.thailandtravel.or.jp

แนะนำบริษัทในประเทศไทย กฎเกณฑ์การค้าและส่งออกของประเทศไทย และการออกคูหาในประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว

03 3221 9482, 03 3221 9483
03 3221 9484
http://japan.thaitrade.com/

การลงทุนในประเทศไทย

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

03 3582 1806
03 3589 5176
www.boi.go.th/index.php?page=index&language=ja

การนำสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงเข้าประเทศไทย

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

03 6661 3844
03 3791 1400

แรงงานและผู้ฝึกงานไทย

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

03 5422 7014, 03 5422 7015
03 5422 7016
thailabour@crest.ocn.ne.jp
http://japan.mol.go.th/ (ดาวน์โหลดเอกสารจ้างงานต่างๆ)

ภาษีและศุลกากรในประเทศไทย

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

03 6721 9842
03 6721 9843

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย และการศึกษานอกระบบ (กศน.)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

03 5424 0652
03 5424 0658
http://ksn.thaiembassy.jp