ข่าว/ประกาศสำหรับคนไทย


คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว

16/04/2016

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวควรทำอย่างไร

◉ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดแผ่นดินไหวเป็นอย่าง มาก ทุกๆ เขต/อำเภอจะจัดเตรียมสถานที่สำหรับพักอาศัยเป็นการชั่วคราวเพื่อหลบภัย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยควรติดต่อขอทราบสถานที่หลบภัยไว้ล่วงหน้า และในภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องที่ จะประกาศให้ทราบว่าจะต้องอพยพเมื่อใด

◉ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมี ดังนี้
1. อย่าตกใจจนขาดสติ คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเป็นอันดับแรก ระวังสิ่งของหล่นใส่ โดยอาจหลบอยู่ใต้โต๊ะ
2. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและวาล์วแก๊สที่กำลังใช้อยู่ทุกประเภท
3. เปิดประตูที่สามารถออกได้เร็วที่สุดค้างไว้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีทางออก
4. ถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นบริเวณใกล้ตัวหรือที่สามารถเห็นได้ ให้ตะโกนว่า “คะจิดะ” (ไฟไหม้) และรีบหาทางดับไฟ
5. อย่าอยู่ใกล้รั้วหรือกำแพง และหลีกเลี่ยงเดินทางแคบ หน้าผา หรือริมฝั่งแม่น้ำ
6. ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
7. ฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์เพื่อรับฟังข่าวที่ถูกต้อง
8. หากสถานการณ์ร้ายแรงให้เดินไปหลบภัยยังสถานที่หลบภัยที่ทางการได้จัดเตรียมไว้ และนำสิ่งของติดตัวไปให้น้อยที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
กรณีอยู่ในบ้าน หรือบริเวณอาคาร
(1) หาที่ปลอดภัยหลบ เช่น อยู่ใต้โต๊ะ
(2) หากแผ่นดินไหวมีความแรงลดลง ควรรีบปิดสวิตช์ก๊าซ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
(3) หาทางออกและรีบออกจากบริเวณอาคาร โดยนำสิ่งของจำเป็นที่เตรียมไว้ติดตัวไปด้วย
(4) หลังจากออกจากตัวอาคารให้ตั้งสติ และระวังอันตรายจากวัตถุที่อาจล้ม หรือตกลงมา
(5) รีบเดินไปยังสถานที่หลบภัย
(6) ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ทำได้ และรับฟังข้อมูลล่าสุดทางวิทยุ และสื่ออื่นๆ
กรณีอยู่ในลิฟท์
(1) กดปุ่มเปิดลิฟท์ไว้ทุกชั้น
(2) พยายามหาทางออกจากลิฟท์
(3) หากไฟฟ้าดับ และไม่สามารถเปิดประตูได้ กดปุ่มฉุกเฉินไว้อย่างต่อเนื่องและรอให้มีคนติดต่อมา
กรณีอยู่ภายนอกอาคาร
(1) ระวังวัตถุต่างๆ เช่น ป้าย หรือสิ่งก่อสร้างที่อาจหล่นลงมาได้
(2) พยายามไปอยู่ในที่โล่ง หรือที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดในบริเวณใกล้เคียง
ขณะกำลังขับรถ
(1) จับพวงมาลัยรถให้แน่น และลดความเร็วลงอย่างช้าๆ จนรถหยุด
(2) ไม่จอดรถกีดขวางทางถนน เพื่อให้รถพยาบาลหรือรถดับเพลิงผ่านทางได้
(3) เมื่อจอดรถแล้วให้เดินไปยังที่หลบภัย โดยไม่ต้องล็อครถและทิ้งกุญแจไว้ในรถ
ขณะอยู่ในรถไฟ
(1) ควรจับราว หรือห่วงจับในรถไฟให้แน่น
(2) หากรถไฟหยุดกลางทาง อย่าออกจากรถไฟจนกว่าจะมีประกาศจากเจ้าหน้าที่
(3) ปฏิบัติตามคำแนะนำจากคนขับรถไฟ หรือเจ้าหน้าที่

หรือท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือรับมือแผ่นดินไหวฉบับย่อได้ที่นี่ (คลิก)

Back to the list