ข่าว/ประกาศสำหรับคนไทย


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

25/01/2019

         
        
          ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม 2562                                
          ในการนี้  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้ 2 วิธี (ทุกท่านที่จะเลือกตั้งต้องลงทะเบียนใหม่) คือ
               1. ลงทะเบียนด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.khonthai.com
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. (เวลาประเทศไทย)
               2. ยื่นคำขอลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม ส.ส.๑/๗ (นร)  (สามารถคลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่หรือเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ www.thaiembassy.jp พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายที่ออกให้โดยทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และสำเนาหลักฐานที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันเพิ่มเติม เช่น สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัย (Zairyu Card) ใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ใบเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งเอกสารเลือกตั้งไปยังที่อยู่ที่ผิดหรือไม่ชัดเจน  โดยสามารถส่งคำร้องได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
                   2.1  ส่งคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่อยู่ 14-6, 3-Chome, Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น.และ 13.30 – 14.30 น. ในวันทำการ หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
                   2.2 ส่งคำร้องทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ที่อยู่ 14-6, 3-Chome, Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021  ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนด้วยช่องทางไปรษณีย์ โปรดส่งเอกสารโดยเผื่อเวลาให้ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการตรวจเอกสารและลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาหมดเขตลงทะเบียนในประเทศไทย เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว จะติดต่อกลับไปเพื่อตรวจสอบตัวบุคคล
               ทั้งนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หากท่านลงทะเบียนแล้วแต่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเพื่อขอเพิ่มชื่อได้ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562
               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

       ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

*********************************
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list