ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น


สัมมนาการส่งเสริมการลงทุนจาก ตปท. ใน จ.โทจิกิ

16/11/2015

จ.โทจิกิ มีพื้นที่ขนาด 6,408 ตร.กม. ใหญ่เป็นอันดับที่ 20 ของญี่ปุ่น มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งมีสัดส่วนของประชากรวัยทำงานร้อยละ 62.7 มากเป็นอันดับที่ 8 ของญี่ปุ่น โดยมีอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ (บ.นิสสัน ฮอนด้า) การแพทย์ (บ.GlaxoSmithKline) และอาหาร (บ. Calbee)


จุดขายของจังหวัดฯ สำหรับการลงทุนจาก ตปท. มีดังนี้

  1. การคมนาคมสะดวก มีเส้นทางรถไฟและทางด่วนเชื่อมต่อกับภูมิภาคต่าง ๆ ของเกาะฮอนชูรอบด้าน สามารถเดินทางไปฝั่งตะวันออก เช่น กรุงโตเกียว ซึ่งมีระยะห่าง 160 กม. และสามารถเดินทางถึงได้โดยรถไฟชินคันเซนเพียง 50 นาที รวมทั้งสามารถเดินทางไปยังท่าอากาศยานนาริตะ และไปยังฝั่งตะวันตก เช่น เมืองนาโกยะ หรือภูมิภาคโฮคุริคุ (จ.นีกาตะ จ.โทยามะ ฯลฯ) ได้สะดวก
  2. มีภัยธรรมชาติน้อย โดยจากผลการสำรวจของ The Headquarters For Earthquake Research Promotion รายงานว่า อัตราการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนมากกว่าระดับ 6 ในมาตรา Shindo Scale ของญี่ปุ่น (สูงสุดระดับ 7) ในจังหวัดฯ ภายใน 30 ปีต่อจากนี้ ต่ำกว่าร้อยละ 0.1 และจัดอยู่ในพื้นที่ที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยแผ่นดินไหวที่มีอันตรายต่ำที่สุด
  3. มีระดับคุณภาพชีวิตสูง มี พื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 54.5 มีน้ำบาดาลคุณภาพสูง และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองนิกโก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีระบบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สตรีมีครรภ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดของญี่ปุ่นที่มีระบบดังกล่าว มีสถานศึกษาเพียบพร้อม ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาล อาทิ ม.อุทสึโนะมิยะ และวิทยาลัยอาชีวะศึกษาที่ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
  4. โครงสร้างอุตสาหกรรมของจังหวัดฯ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 31 / บริการ ร้อยละ 18.9 / อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 12.6 / การค้าปลีกและการกระจายสินค้า ร้อยละ 10.5 / เกษตรกรรม ร้อยละ 1.9 และอื่น ๆ ร้อยละ 19.9 โดยในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต มีบริษัทประเภทนี้ในจังหวัดฯ 4,438 แห่ง มูลค่าผลผลิตผลิตภัณฑ์รวม 8.2 ล้านล้านเยน เป็นอันดับที่ 12 ของญี่ปุ่น โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อุปกรณ์ด้านการขนส่ง ร้อยละ 19.2 เครื่องดื่มและบุหรี่ ร้อยละ 10.5 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 9.6 เคมีภัณฑ์ ร้อยละ 7.2 อาหาร ร้อยละ 6.5 พลาสติก ร้อยละ 5.8 เครื่องจักร ร้อยละ 5.3 โลหะ ร้อยละ 4.9 เป็นต้น โดยบริษัทต่างชาติที่ดำเนินกิจการในจังหวัดฯ เช่น GKN Driveline, Sabic, Bosch, GlaxoSmithKline, Sun Edison เป็นต้น
  5. สิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติและสภาพแวดล้อมในการลงทุน มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 18 แห่ง เช่น นิคมฯ Yaita นิคมฯ Nikko และกำลังขยายนิคมฯ ไปยังตอนใต้ของจังหวัดอีก 2 แห่ง มีศูนย์ R&D ของบริษัทชั้นนำจำนวน 11 แห่ง ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทุนในจังหวัด เช่น ให้เงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนมูลค่าสูงกว่า 3 พันล้านเยน จ้างงานแรงงานที่อาศัยอยู่ในจังหวัด ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีอสังหาริมทรัพย์สำหรับการจัดตั้งธุรกิจ

ผู้สนใจการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pref.tochigi.lg.jp/kogyo/

ในโอกาสเดียวกันนี้ นาย Kazuya Nakajo, Director-General, Invest Japan Department, JETRO ได้แนะนำกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในญี่ปุ่น ของ JETRO และแนวทางความช่วยเหลือธุรกิจต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนใน ญป. โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.jetro.go.jp/en/invest/hotline/
Back to the list