ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น


สถานการณ์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่น (ม.ค. - มิ.ย. 2558)

10/08/2015

 1. การเดินทางท่องเที่ยว ตปท. ของคนญี่ปุ่น

  • จากสถิติของ JNTO ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. 58 มีประมาณ 7,622,800 คน ลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังสถิติตามเอกสารแนบ 1 ปัจจัยหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางออกนอกประเทศน้อยลง ได้แก่ ค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงจากการดำเนินงานตามนโยบาย ศก. Abenomics ข่าวการเกิดเหตุก่อการร้ายอย่างต่อเนื่องในประเทศทางฝั่งยุโรป รวมถึงโรคระบาดทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรค MERS ที่กำลังระบาดในประเทศเกาหลีใต้

  • อย่างไรก็ดี จำนวนคนญี่ปุ่นที่เดินทางมาไทยในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ค. 58 มีจำนวน 575,156 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.97 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยถือเป็นนักท่องเที่ยวของไทยในลำดับที่ 3 รองจากจีนและมาเลเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของคนญี่ปุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นหลังจากที่สถานการณ์ในไทยมีความสงบอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าแนวโน้มของคนญี่ปุ่นที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปในปีนี้ นอกจากนี้ ในปีนี้จะมีผู้แทนระดับสูงของญี่ปุ่นเดินทางเยือนไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น ผวจ.จิบะ / ผวจ.มิเอะ / ผวจ.อาคิตะ ในเดือน ก.ย. 58 และประธาน JCCI ในช่วงต้นปีหน้า

  • สมาคม Japan Association of Travel Agents (JATA) เปิดเผยผลการสำรวจยอดการจองแพ็คเกจทัวร์ของบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน ซึ่งออกเดินทางระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. 58 ว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 5 รองจากฮาวาย ไต้หวัน กวม และสิงคโปร์ โดยภูเก็ตได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นครอบครัว และกรุงเทพฯ ได้รับความนิยมจากกรุ๊ปทัวร์

  • จากผลการสำรวจออนไลน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของสถาบัน Nikkei Industry Regional Institute เกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงวันหยุดฤดูร้อนของชาวญี่ปุ่นช่วงอายุ 20 - 60 ปี (จำนวน 1,000 คน) เมื่อวันที่ 24 - 26 เม.ย. 58 พบว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่องเที่ยวภายในประเทศมากกว่าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ คือรายได้ โดยอัตราการท่องเที่ยวต่างประเทศแปรผันตามรายได้ของครัวเรือน

 2. การเดินทางไปญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย

  • จากสถิติของ JNTO จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปญี่ปุ่นระหว่างเดือน ม.ค. - มิ.ย. 58 อยู่ที่ 9,139,900 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 46 ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในประวัติการณ์ โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมากที่สุดและเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ได้แก่ จีน จำนวน 2.18 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.3 เนื่องจาก คสพ.จีน – ญี่ปุ่นที่ดีขึ้น รองลงมาได้แก่ เกาหลีใต้ จำนวน 1.82 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ไต้หวัน จำนวน 1.79 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9

  • สำหรับนักท่องเที่ยวไทย เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 58 จำนวน 423,600 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากผลของการยกเลิกการตรวจลงตรา 15 วันแก่นักท่องเที่ยว การ ปชส. การท่องเที่ยวญี่ปุ่นในไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี อัตราการเพิ่มขึ้นเริ่มมีแนวโน้มลดลง แต่คาดว่าน่าจะมีจำนวนมากกว่า 800,000 คน ในปีนี้ ทั้งนี้ ไทยเป็นนักท่องเที่ยวอันดับที่ 6 ของญี่ปุ่น รองจากจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และสหรัฐฯ ดังสถิติตามเอกสารแนบ 2

  • JNTO คาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่นในปีนี้น่าจะมีจำนวนสูงกว่า 18 ล้านคน เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2557 ที่มีจำนวน 13.41 ล้านคน ซึ่งถือว่าเข้าใกล้เป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 20 ล้านคน ภายในปี 2563 ของ รบ. เร็วกว่าที่กำหนดไว้ และคาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 18 ล้านคน จะช่วยผลักดันให้ GDP ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นกว่า 4 ล้านล้านเยน

  • นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น โตเกียว/เกียวโต/โอซากา (ซึ่งถูกเรียกว่า Golden Route) และภูเขาไฟฟูจิแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับมาเยือนญี่ปุ่นอีกครั้ง เช่น สถานที่ทดลองทำอาหารญี่ปุ่น สถานที่ที่อยู่ในเรื่องราวของอนิเมชั่นญี่ปุ่น ร้านขายยา ห้าวสรรพสินค้าและร้านค้าปลอดภาษี เป็นต้น นอกจากนี้ จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญต่อการจำหน่ายอาหารฮาลาลมากขึ้น โดยมีศูนย์การค้าแห่งใหญ่ที่จำหน่ายอาหารฮาลาลมากขึ้น
Back to the list