ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น


สถานการณ์ข้าวในญี่ปุ่น

15/08/2014

 1. สถานะด้านการผลิตและบริโภคข้าวในญี่ปุ่น

  1.1 จากข้อมูลของ ก.เกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น เมื่อปี 2556 ญี่ปุ่นผลิตข้าวได้ 8.607 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 โดยจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวสูงที่สุด ได้แก่ จ.นีกาตะ (664,300 ตัน) จ.ฮอกไกโด (629,400 ตัน) จ.อาคิตะ (529,100 ตัน) จ.ยามากาตะ (415,300 ตัน) และ จ.อิบารากิ (414,400 ตัน)
  1.2 ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มการบริโภคข้าวน้อยลงเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2513 ซึ่งมีปริมาณการบริโภคข้าวของชาวญี่ปุ่นต่อคนต่อปีที่ 95.1 ก.ก. ลงมาอยู่ที่ 56.3 ก.ก. ในปี 2555 อย่างไรก็ดี ในปี 2556 ปริมาณการบริโภคข้าวต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 56.9 ก.ก. โดยจำแนกเป็นการบริโภคในครัวเรือน 24.6 ก.ก. และการแปรรูปและใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนอกบ้าน 32.3 ก.ก.

 2. การนำเข้าข้าวจากไทยและประเทศอื่น ๆ

  2.1 ในปีงบประมาณ 2556 (เม.ย. 2556 - มี.ค. 2557) ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ผ่านทางระบบ Minimum Access ภายใต้ WTO โดยการประมูลแบบ Ordinary Minimum (OMA) และแบบ Simultaneous Buying and Selling Tender System (SBS) รวมทั้งสิ้น 676,772 ตัน โดยนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ มากที่สุด 317,046 ตัน ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3 รองลงมาได้แก่ ไทย 312,106 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 24.6 และอันดับรองลงมา ได้แก่ ออสเตรเลีย 38,244 ตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 46.8 เมียนมาร์ 6,400 ตัน เวียดนาม 1,496 ตัน จีน 714 ตัน ปากีสถาน 362 ตัน อินเดีย 285 ตัน และอิตาลี 119 ตัน โดยจะเห็นได้ว่า ญี่ปุ่นมีการนำเข้าข้าวไทยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยนำเข้าข้าวไทยผ่านระบบ OMA มากที่สุดเป็นอันดับ 1 และแบบ SBS มากเป็นอันดับ 2 จากสหรัฐฯ โดยญี่ปุ่นนำเข้าจากจีน และออสเตรเลียลดลงอย่างเห็นได้ชัด
  2.2 ข้าวไทยที่ญี่ปุ่นนำเข้า 4 ประเภท ได้แก่ ข้าวเจ้าเมล็ดยาว (298,197 ตัน) ข้าวเจ้าไม่เต็มเมล็ด (7,375 ตัน) ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (6,226 ตัน) และข้าวเหนียวไม่เต็มเมล็ด (308 ตัน) นอกจากนี้ ในการประมูลข้าวนำเข้าแบบ OMA ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557 ข้าวไทยสามารถชนะการประมูลทั้งหมด 9,703 ตัน โดยผู้นำเข้า 2 ราย

 3. การส่งออกข้าวญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศ

  ในปี 2556 ญี่ปุ่นส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ 3,121 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 41.7 คิดเป็นมูลค่า 1,030 ล้านเยน (ประมาณ 330 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 41.9 โดยเห็นได้ว่าญี่ปุ่นมีแนวโน้มส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับปี 2551 ที่มีปริมาณการส่งออกข้าวเพียง 1,294 ตัน โดยประเทศที่ญี่ปุ่นส่งออกข้าวไปมากที่สุดในปี 2556 ได้แก่ ฮ่องกง (1,207 ตัน) สิงคโปร์ (961 ตัน) ออสเตรเลีย (189 ตัน) ไต้หวัน (168 ตัน) สหรัฐฯ (91 ตัน) มองโกเลีย (73 ตัน) สหราชอาณาจักร (58 ตัน) อินโดนีเซีย (57 ตัน) รัสเซีย (55 ตัน) เยอรมนี (47 ตัน) จีน (46 ตัน) และอื่น ๆ (169 ตัน)
Back to the list