ข้อมูลการเมืองญี่ปุ่น


แนวนโยบายของ ครม. นรม. Abe ชุดปรับใหม่

22/10/2015

1. แนวนโยบายของ ครม. นรม. Abe จากนี้ไป

 • รบ. ญป. จะเดินหน้านโยบายด้าน ศก. ใหม่ (2nd Stage of Abenomics) ซึ่งจะจัดทำนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ การเติบโตทาง ศก. (GDP) ร้อยละ 3 หรือปรับขึ้นมาอยู่ที่ 600 ล้านล้านเยน ภายในปี 2564 จากในระดับในปี 2557 ที่อยู่ที่ 490 ล้านล้านเยน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลัง โดยเน้นได้ปรับเปลี่ยนนโยบาย 1st Stage of Abenomics จากลูกศร 3 ดอก ซึ่งได้แก่ (1) การผ่อนคลายด้านการเงิน (2) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการคลัง และ (3) ยุทธศาสตร์การเติบโต เพื่อให้ญี่ปุ่นหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืด ไปเป็น 2nd Stage of Abenomics ซึ่งมีลูกศร 3 ดอกใหม่ (New 3 Arrows) ได้แก่ (1) ศก. เข้มแข็ง (GDP 600 ล้านล้านเยน) (2) ช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร (เป้าหมายอัตราการเกิด ร้อยละ 1.8) และ (3) การประกันสังคม (ให้อัตราการลาออกจากอาชีพพยาบาลของญี่ปุ่นเป็นศูนย์) เพื่อสร้างสังคมที่มีชีวิตชีวา
 • นโยบายที่ รบ. ญป. ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ การปฏิรูปกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การประมง และแรงงานเพื่อรองรับข้อตกลง TPP ที่หารือกันจนได้ข้อตกลงโดยส่วนใหญ่ร่วมกันแล้ว / การปรับลดภาษีนิติบุคคลให้ลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 20 / ปฎิรูประบบการเงินเพื่อนำเงินมาใช้ในนโยบายแก้ปัญหาอัตราการเกิดของเด็กต่ำและปัญหาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น บริการทางการแพทย์ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นโยบายที่ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้ได้หรือไม่ คือ การปรับเพิ่มอัตราภาษีบริโภคเป็นร้อยละ 10 ภายในเดือน เม.ย. 2560 เนื่องจากต้องรอดูสถานการณ์ ศก. ในขณะนั้น ว่าพร้อมที่จะปรับเพิ่มฯ หรือไม่ ทั้งนี้ หากไม่สามารถปรับเพิ่มฯ ได้ตามกำหนด รบ. ญป. จะสูญเสียเงินภาษีที่คาดการณ์ไว้ว่าจะจัดเก็บได้ไปถึง 5 ล้านล้านเยน ทำให้ต้องทบทวนแผนการฟื้นฟู ศก. การคลังใหม่
 • การปฏิรูประบบเงินบำนาญและการประกันสังคม เช่น การแพทย์ การพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ เป็นรายจ่ายสำคัญที่เพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่ง รบ. ญป. จะต้องควบคุมให้อยู่ในวงเงิน 5 แสนล้านเยนต่อปี
 • รบ. ญป. จะเร่งแก้ปัญหาการชะลอตัวทาง ศก. ภายใน ปท. และจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมยามเกิดเหตุคับขัน เช่น ศก. โลกทรุดตัวลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ ศก. ญป. ดังจะเห็นได้จากการถดถอยของ ศก. จีน ที่มีผลต่อ ศก. ญป. ในทันที ซึ่ง OECD วิเคราะห์ว่า หากอัตราการเติบโตของ ศก.จีน ลดลงร้อยละ 2 ในระยะ 2 ปีจากนี้ จะส่งผลกระทบต่อ ศก.ญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 0.5 - 0.6 ต่อปี

2. ท่าทีและความต้องการของภาคเอกชน

 • ต้องการนโยบายเพิ่มรายได้ที่นำไปสู่การใช้จ่ายอย่างแท้จริง (nominal disposable income) ให้แก่ผู้บริโภค
 • คาดหวังในข้อตกลง TPP และนโยบายที่จะดึงศักยภาพที่แท้จริงของ ญป. ออกมา
 • ต้องการให้เดินหน้านโยบายชักชวนการลงทุนจากต่างชาติในญี่ปุ่น

3. ผลการสำรวจคะแนนความนิยมของ ปชช. ต่อ ครม. นรม. Abe

ภายหลังการปรับ ครม. โดย นสพ. Yomiuri พบว่า คะแนนสนับสนุน ครม. นรม. Abe เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย คือ ร้อยละ 46 (เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 5) และ ร้อยละ 45 ไม่สนับสนุน (ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 6)

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผลการปรับ ครม. ครั้งนี้ ขาด surprise ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของ ปชช. จึงไม่ค่อยได้รับสนใจจาก ปชช. เท่าที่ควร แม้ผลการสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อย แต่นับเป็นการดีดตัวกลับขึ้นมาไม่มากเท่าที่ควรหลังจากการตกต่ำลงมากที่สุดภายหลังการผ่านร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคง
 • จุดเด่นของการปรับ ครม. ในครั้งนี้ คือ ภารกิจดูแลงานด้านสังคม โดยเฉพาะประเด็นการประกันสังคม หรือที่เรียกว่า Society in which all 100 million people can take active roles ซึ่ง นรม. Abe มอบหมายให้นาย Katsunobu Kato เป็น รมต. ดูแลเรื่องนี้ นอกจากนี้ นาย Kato ยังได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านการช่วยเหลือชาว ญป. ที่ถูก กลน. ลักพาตัว ซึ่งเป็นประเด็นที่ นรม. Abe ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ มีรายงานว่า นาย Kato เป็นผู้ที่ใกล้ชิด นรม. Abe มาก จนกล่าวได้ว่า สิ่งที่นาย Kato กล่าว เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจาก นรม. Abe โดยตรง
 • มีรายงานว่า นาย Shigeru Ishiba รมว. ประจำ สนง.ครม. (ดูแลเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติและดูแลการฟื้นฟูท้องถิ่น) และนาย Taro Kono รมว. ประจำ สนง. ครม. (ดูแลด้านความมั่นคงแห่งชาติ การปฏิรูประบบราชการ และการป้องกันภัยพิบัติ) ถูกเรียกให้เข้ามาทำงานในฐานะ รมต. ใน ครม. นรม. Abe เนื่องจาก นรม. Abe ไม่ต้องการให้นาย Ishiba และนาย Kono แสดงความคิดเห็นคัดค้านนโยบายของตน เพราะเมื่อเข้ามาทำงานในฐานะ รมต. คนหนึ่งแล้ว ก็ต้องดำเนินงานตามนโยบายร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีผู้เห็นว่า ภารกิจที่นาย Katsunobu Kato ดูแลมีความใกล้เคียงและซ้ำซ้อน และดูเหมือนจะเป็นการลดบทบาทของนาย Ishiba ลง
 • มีรายงานว่า นรม. Abe พยายามจะดึงนาย Shinjiro Koizumi นักการเมืองหนุ่มที่ได้รับความนิยมจาก ปชช. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วย รมต. ประจำ สนง. ครม. ญป. (รับผิดชอบเรื่องการฟื้นฟู ศก. ภูมิภาค และเขตยุทธศาตร์พิเศษแห่งชาติ) ในขณะนั้น ให้เข้ามาร่วม ครม. เพื่อเป็น surprise แต่นาย Koizumi ปฏิเสธและขอกลับไปทำงานให้กับพรรค ต่อมา นาย Koizumi จึงถูกปรับออกจากตำแหน่งผู้ช่วย รมต.ฯ อย่างไรก็ตาม นาย Koizumi น่าจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยพรรคหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. ในปีหน้าBack to the list