ข้อมูลการเมืองญี่ปุ่น


นรม. ญป. เข้าร่วมการประชุม ระดับผู้นำ ญป.-จีน-กลต. ครั้งที่ 6 และการหารือทวิภาคีกับผู้นำจีนและ กลต. ณ กรุงโซล

30/12/2015

1. การประชุมระดับผู้นำ ญป.-จีน-กลต. ครั้งที่ 6

1.1 นรม. Abe / นรม. Li Keqiang / ปธน. ปัก ปช. ระดับผู้นำ 3 ฝ่าย ครั้งที่ 6
เมื่อ 1 พ.ย. 58 เวลา 14.00 - 15.30 น. ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีครึ่ง โดยมี รมว. กต. ของทั้ง 3 ประเทศเข้าร่วมด้วย

1.2 ในภาพรวม ผู้นำทั้งสามเห็นพ้องให้จัดประชุมระดับผู้นำเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ชื่นชมการทำงานเพื่อความร่วมมือ รวปท. ในหลาย ๆ ด้านของ Trilateral Cooperation Secretariat (TCS) / หารือถึงสถานการณ์ความร่วมมือในปัจจุบันและทิศทางความร่วมมือในอนาคต โดยเห็นพ้องที่ควรจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านการรับมือภัยพิบัติ, สิ่งแวดล้อม, การแลกเปลี่ยนด้านเยาวชน และ ศก. / เห็นพ้องให้เร่งหาข้อตกลงทาง ศก. (FTA จีน-กลต.ญี่ปุ่น และ RCEP) ให้ได้โดยเร็ว บนความมีมาตรฐานที่สูง เพื่อให้เป็นเสาหลักของการรวมตัวทาง ศก. ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

1.3 ประเด็นและข้อตกลงสำคัญของการหารือ มีดังนี้

 1. สถานการณ์ อช. ตอ. :
  (1) ยืนยันการต่อต้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี
  (2) ปฎิบัติตามพันธสัญญาและหน้าที่ภายใต้แถลงการณ์การ ปช. 6 ฝ่าย
  (3) ประกาศต่อต้านการกระทำที่ทำให้สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีมีความตึงเครียดมากขึ้น และ
  (4) ยืนยันที่จะเริ่มการหารือ 6 ฝ่ายโดยเร็ว นรม. Abe เรียกร้องให้จีนและ กลต. เข้าใจและร่วมมือแก้ปัญหาการลักพาตัวของ กลน.

 2. ความร่วมมือในภูมิภาค อช. ตอ. :
  มีความคิดร่วมกันว่า ความร่วมมือ ญป.-จีน-กลต. มีความสำคัญต่อภูมิภาค อช. ตอ. และเห็นพ้องที่จะร่วมมือเพื่อการรวมตัวทาง ศก. ของอาเซียนที่จะมีขึ้นในปีนี้ / นรม. Abe กล่าวย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการหารือประเด็นการเมืองและความมั่นคงของ EAS ที่จะครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งในปีนี้ ในฐานะที่เป็น premium forum ของภูมิภาค

 3. ศก. รวปท. :
  (1) จะร่วมมือกันแก้ปัญหาและเร่งฟื้นฟู ศก. โลก รวมถึงการส่งเสริมการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
  (2) หวังที่จะเห็นการ ปช. สุดยอดผู้นำ APEC และ G20 เป็นการประชุมที่มีความคืบหน้าอย่างมีความหมาย / นรม. Abe แนะนำนโยบาย ศก. Abenomics ใหม่ ที่ประกอบด้วย “ลูกศร 3 ดอก” ใหม่ ได้แก่ “ศก. ที่เข้มแข็ง” “การช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร” “ประกันสังคมที่นำไปสู่ความสบายใจ” และกล่าวว่า ญป. จะอุทิศเพื่อการเติบโตทาง ศก. ของภูมิภาคและโลกต่อไป

 4. Global Issues :
  (1) ยินดีต่อการรับรองเอกสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030
  (2) จะร่วมมือเพื่อให้มีการรับรองข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายที่สามารถใช้ได้กับ ปท. ภาคีอนุสัญญาใน ทปช. COP21 ครั้งที่ 21 / นรม. Abe กล่าวถึงความสำคัญของการที่ทุก ปท. เห็นชอบกรอบข้อตกลงใหม่ที่มีประสิทธิภาพและความยุติธรรม และย้ำถึงความจำเป็นในการจัดตั้ง “วันสึนามิโลก” และกิจกรรมด้านการแพทย์/สาธารณสุข เช่น นโยบายป้องกันโรคติดต่อ และการส่งเสริม Universal Health Coverage (UHC)

 5. นโยบายต่อการก่อวินาศกรรมและปัญหาในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา :
  นรม. Abe เห็นว่า ISIL เป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อประชาคมโลก ซึ่งทุกประเทศจำเป็นต้องร่วมมือกันในทุกด้านในระยะยาว และยินดีต่อการเริ่มหารือด้านนโยบายเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมระหว่าง ญป.-จีน-กลต. และ ญป.-จีน-กลต.-แอฟริกา และยินดีต่อข้อตกลงในการจัดการ ปช. ร่วมหว่าง ญป.-จีน-กลต.-ตะวันออกกลาง

1.4 ปัญหาประวัติศาสตร์ นรม. Abe แสดงท่าที ดังนี้

(1) ยืนยันตามที่ได้กล่าวในแถลงการณ์ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเดือน ส.ค. 58
(2) ยืนยันว่าจะมองประวัติศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา และจะร่วมมือเพื่อก้าวไปสู่อนาคต
(3) การ focus ไปยังประวัติศาสตร์บางส่วนแต่เพียงอย่างเดียวไม่เป็นการสร้างสรรค์ ญป.-กลต. / ญป.-จีน ต่างมีประวัติศาสตร์ที่เคยร่วมมือและพัฒนามาด้วยกัน จากนี้ไปจะสานต่อประวัติศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกันอย่าง positive

1.5 ภายหลังการประชุมฯ ผู้นำทั้ง 3
ได้แถลงข่าวร่วม และออกปฏิญญาที่จะร่วมกันเสริมสร้างสันติภาพใน อช. ตอ. (Joint Declaration for Peace and Cooperation in Northeast Asia) 1 ฉบับ นอกจากนี้ ยังมีการแถลงการณ์ร่วมในด้านต่าง ๆ 5 ฉบับ ได้แก่

(1) สิ่งแวดล้อม
(2) ศก. และการค้า
(3) ความร่วมมือด้านศุลกากรเพื่อความราบรื่นในการค้า
(4) ความร่วมมือด้านการเกษตร และ
(5) ความร่วมมือด้านการศึกษา

1.6 ทปช. มีมติให้จัด ปช. ระดับผู้นำ ญป.-จีน-กลต. ครั้งที่ 7 ขึ้นในปีหน้าที่ ญป.


2. การหารือทวิภาคีระหว่าง ญป. กับ จีน

2.1 ระดับผู้นำ ระหว่าง นรม. Abe กับ นรม. Li Keqiang เมื่อ 1 พ.ย. 58 ประมาณ 1 ช.ม.

- ทั้งสองเห็นพ้องว่า คสพ.ญป. – จีน มีทิศทางที่ดีขึ้น และควรรักษา momentum ของ คสพ. ดังกล่าว และเห็นว่า ต่างมีความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงต่อสันติภาพและความรุ่งเรืองของประชาคมโลก จึงมีความสำนึกร่วมกันที่จะเร่งฟื้นฟู คสพ. ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่

(1) จัดทำนโยบายเชิงบวก (positive) และส่งเสริมการฟื้นฟู คสพ. ต่อกัน
(2) แก้ไขประเด็นข้อห่วงกังวลบนพื้นฐานข้อตกลงที่เคยมีร่วมกันในอดีต
(3) ดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อตกลงที่มีร่วมกันเมื่อปี ค.ศ. 2008 โดยเฉพาะประเด็น “เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ไม่เป็นภัยคุกคามซึ่งกันและกัน” และ
(4) กระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้าน ศก. และอื่นๆ

- ผลการหารือที่เป็นรูปธรรมซึ่งผู้นำทั้งสองเห็นพ้องกัน ได้แก่

(1) ยืนยันความจำเป็นของการแลกเปลี่ยนระดับสูง รวมถึงการรื้อฟื้นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับ รมว. กต.
(2) จัดการหารือด้าน ศก. ในระดับสูงในช่วงต้นปี 2559
(3) พยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ในการเริ่มใช้กลไลการประสานงานทางอากาศและทะเล (Maritime and Aerial Communication Mechanism between the Japan-China defense authorities) ระหว่าง กห. โดยเร็ว
(4) เริ่มการหารือบนพื้นฐาน “ข้อตกลงปี ค.ศ. 2008” ในประเด็นการพัฒนาทรัพยากรในทะเลจีน ตอ. และ
(5) กระชับความร่วมมือด้าน ศก. และการคลัง

2.2 ระดับ รมว. กต. เมื่อ 1 พ.ย. 58 ประมาณ 1 ช.ม.
ซึ่งเป็นการหารือเพื่อเตรียมการก่อนการพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองในช่วงเย็นของวันเดียวกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อฟื้นฟู คสพ.


3. การ ปช. ทวิภาคีระหว่าง ญป. และ กลต.

3.1 ระดับผู้นำ ระหว่าง รมว. Abe และ ปธน. Park Geum-hye เมื่อ 2 พ.ย. 58 ประมาณ 1 ชม. 45 นาที
แบ่งเป็นหารือระหว่างผู้นำและ จนท. กลุ่มเล็กเป็นเวลา 1 ช.ม. หลังจากนั้นอีก 45 นาที เป็นการหารือในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น

(1) การหารือกลุ่มเล็ก

ผู้เข้าร่วม ฝ่าย ญป. ได้แก่ นรม. / รมว. กต. / นาย Koichi Hagiuda รอง ลขธ. ครม. / นาย Shotaro Yachi ผอ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ฝ่าย กลต. ได้แก่ ปธน. / หน. ฝ่ายเลขา ปธน. / รมว. กต. / นาย Kim Kyou Hyun, Senior Secretary to the President for Foreign Affairs and National Security at the Blue House

สาระสำคัญ ได้แก่

 1. นรม. Abe กล่าวแสดงท่าทีในข้อห่วงกังวลระหว่างกันหลายประเด็นและเรียกร้องให้ กลต. แสดงท่าทีต่อข้อห่วงกังวลดังกล่าว (ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชน)
 2. ประเด็น comfort woman ซึ่งผู้นำทั้งสองเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนา คสพ. ระหว่างกัน จึงจะสั่งการให้เร่งหาข้อตกลงกันให้ได้ภายในปีนี้ ซึ่งเป็นปีครบรอบ 50 ปี การสถาปนา คสพ. ทางการทูต ญป. – กลต. โดยใช้กลไกการหารือระดับอธิบดี


(2) ผลการหารือกลุ่มใหญ่

 1. เห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ โดยเริ่มจากด้านความมั่นคง การแลกเปลี่ยนบุคลากร และ ศก.
 2. ยืนยันที่จะประสานงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์จาก กลน. ทั้งในระดับ ญป.-กลต. และ ญป. – กลต. –สหรัฐฯ
 3. เห็นพ้องที่จะร่วมกันแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรม เช่น ปัญหาการลักพาตัวของ กลน.
 4. หารือถึงพัฒนาการ คสพ. ทาง ศก. ระหว่างกัน และหารือถึงความจำเป็นของ TPP ความสำคัญของ RCEP และ FTA ญป.-กลต. ทั้งนี้ นรม. Abe ได้ยกประเด็นสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ขึ้นหารือด้วย

3.2 ระดับ รมว. กต.
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 58 เป็นเวลาประมาณ 50 นาที โดยถือเป็นการพบหารือระหว่างกันเป็นครั้งที่ 9 และ เพื่อเตรียมการก่อนการพบกันระหว่างผู้นำ โดย รมว. กต. ญป. ยกประเด็นการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานพลเรือนเกาหลีในช่วงสงคราม / มาตรการที่เข้มงวดของ กลต. ต่อการนำเข้าสินค้าประมงจาก ญป. / ปัญหาการฟ้องร้องอดีต ผอ. นสพ. Sankei สนง. กรุงโซล / ปัญหาเกาะ Takeshima ในขณะที่ รมว. กต. กลต. ยกประเด็นปัญหา comfort woman ซึ่ง รมว. กต. ทั้งสองยืนยันที่จะหารือกันในระดับอธิบดีต่อไป
Back to the list