ข้อมูลการเมืองญี่ปุ่น


ความเคลื่อนไหวการเมืองญี่ปุ่น

12/01/2016

1. การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ

1.1 รัฐสภาญี่ปุ่นมีกำหนดจะเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ระหว่าง 4 ม.ค. – 1 มิ.ย. 59 (รวมเวลา 150 วัน)

ซึ่งนับเป็นการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2535 เนื่องจาก รบ. ญี่ปุ่นต้องการลดแรงเสียดทานจาก ส.ส. / ส.ว. พรรคฝ่ายค้านที่ไม่พอใจที่ รบ. ไม่เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้

1.2 ประเด็นเร่งด่วนที่น่าจะมีการอภิปรายในช่วงแรกของการประชุมรัฐสภาฯ ได้แก่

(1) ร่าง งปม. เพิ่มเติมประจำปี งปม. 2558 และร่าง งปม. ประจำปี งปม. 2559 ที่มีกำหนดจะผ่านร่าง งปม. ให้ได้ภายในเดือน มี.ค. 59
(2) ขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับประเภทสินค้าและบริการที่จะปรับขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภคจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ในเดือน เม.ย. 60 ซึ่งขณะนี้ พรรค LDP และพรรค Komeito เห็นชอบที่จะไม่ปรับขึ้นอัตราภาษีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและอาหารสด (ไม่รวมการรับประทานอาหารในร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) ซึ่งฝ่ายค้านคงจะโจมตีว่า มูลค่ารายได้ของภาครัฐกว่า 1 ล้านล้านเยนที่จะหายไปจากการไม่ปรับขึ้นภาษีสินค้าทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน

2. การจัดการเลือกตั้ง ส.ว.กึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในวุฒิสภาทั้งหมด

2.1 โดยที่ ส.ว. กึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งทั้งหมดจะกำหนดหมดวาระในวันที่ 25 ก.ค. 59

และกฎหมายญี่ปุ่นกำหนดให้จัดการเลือกตั้งก่อนวันที่ ส.ว. จะหมดวาระ 30 วัน หรือ ในช่วง 24 - 30 วัน ภายหลังปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ และโดยที่กฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ที่ระบุให้ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มิ.ย. 59 ดังนั้น สื่อญี่ปุ่นคาดการณ์วันเลือกตั้ง ส.ว. ว่า น่าจะเป็นวันใดวันหนึ่งระหว่าง10, 17 หรือ 24 ก.ค. 59

2.2 สื่อญี่ปุ่นบางรายคาดการณ์ว่า หาก นรม. ญี่ปุ่นประกาศยุบสภาในวันปิดประชุมรัฐสภา (1 มิ.ย. 59) ด้วย

ก็อาจจะกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เป็นวันเดียวกัน คือ วันที่ 10 ก.ค. 59


3. อัตราการสนับสนุน ครม.ของ นรม. Abe

3.1 สนข. Jiji Press รายงานผลการสำรวจอัตราการสนับสนุน ครม. นรม. Abe

ที่จัดทำระหว่าง 4 - 7 ธ.ค. 58 พบว่า มีอัตราการสนับสนุน ร้อยละ 41.2 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 3 ภายหลังจากที่คะแนนนิยมลดลงไปอย่างมาก สืบเนื่องจากการผ่านร่าง ก.ม. ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเมื่อ ก.ย. 58 และ รบ.เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้าน ศก. มากขึ้น ในขณะที่ ร้อยละ 35.7 ไม่สนับสนุน นอกจากนี้ ปชช. ร้อยละ 45 ไม่เห็นด้วยกับการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. / ส.ว. พร้อมกันในปีนี้ ในขณะที่ ร้อยละ 34.1 เห็นด้วย

3.2 นสพ. Nikkei รายงานผลการสำรวจอัตราการสนับสนุน ครม.นรม. Abe ที่จัดทำระหว่าง 25 – 27 ธ.ค. 58

พบว่า มีอัตราการสนับสนุน ร้อยละ 48 ลดลงร้อยละ 1 จากการสำรวจเมื่อปลายเดือน พ.ย. 58 ขณะที่อัตราการไม่สนับสนุนอยู่ที่ร้อยละ 36 ไม่เปลี่ยนแปลงจากการสำรวจครั้งก่อน และมีอัตราการสนับสนุนแนวนโยบาย/ประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  • การพิจารณาของพรรค รบ. ที่จะเสนอไม่ขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภคจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ในเดือน เม.ย. 60 สำหรับสินค้าอาหารสดและแปรรูปทุกชนิด (ยกเว้นอาหารนอกบ้านและสุรา) มีผู้เห็นด้วยร้อยละ 56 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 34
  • การปรับเพิ่มอัตราภาษีผู้บริโภคจากร้อยละ 8 เป็น 10 ในเดือน เม.ย. 60 มีผู้เห็นด้วย 42 ซึ่งน้อยกว่าผู้ไม่เห็นด้วยที่มีร้อยละ 47
  • ความเห็นต่อนโยบาย Abenomics มีผู้เห็นว่ามีประสิทธิภาพร้อยละ 38 ขณะที่มีผู้เห็นว่ายังไม่มีประสิทธิผลร้อยละ 44
  • ประเด็นทางนโยบายที่อยากให้ ครม.นรม. Abe ให้ความสำคัญที่สุด ได้แก่ การปฏิรูประบบประกันสังคมและเงินบำนาญ ร้อยละ 54 / นโยบายกระตุ้น ศก. ร้อยละ 38 / การกระตุ้น ศก.ท้องถิ่น ร้อยละ 32 / การปฏิรูประบบการคลัง ร้อยละ 30 / การ ตปท.และความมั่นคง ร้อยละ 25 / นโยบายด้านพลังงาน ร้อยละ 24
  • การยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 46 เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบยุบสภา ขณะที่ร้อยละ 29 เห็นว่าควรยุบสภาและเลือกตั้งในช่วงฤดูร้อนปีหน้าพร้อมกับการเลือกตั้ง ส.ว. ขณะที่ ร้อยละ 12 เห็นว่าควรยุบสภาโดยเร็วที่สุด
  • การหารือกับ ปธน.กลต. เพื่อเสริมสร้าง คสพ.ญี่ปุ่น – กลต. มีผู้ประเมินผลงาน ร้อยละ 75 ขณะที่ ร้อยละ 14 ไม่สนับสนุน
  • พรรคการเมืองที่ ปชช. ให้การสนับสนุน (เลือกได้เพียงพรรคเดียว) ได้แก่ พรรค LDP ร้อยละ 37 / พรรค DPJ ร้อยละ 6 / พรรค Komeito ร้อยละ 4 / พรรค Japanese Communist Party (JCP) ร้อยละ 4 / ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ เลย ร้อยละ 43Back to the list