สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

01/09/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 31 สิงหาคม 2564) 1,490,640 คน (เพิ่มขึ้น 17,713 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 2,909 คน จังหวัดโอซากา 2,347 คน จังหวัดคานากาวะ 1,541 คน จังหวัดชิบะ 1,280 คน และจังหวัดไซตามะ 996 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 16,070 คน (เพิ่มขึ้น 65 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 2,110 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 1,232,521 คน 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

 - นาย KONO Taro รัฐมนตรีด้านการบริหารจัดการวัคซีนขอให้รัฐบาลท้องถิ่นระดับจังหวัดรายงานจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลกลางให้แก่เขตบริหารท้องถิ่นระดับต่ำลงไป เพื่อให้สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปจองการฉีดวัคซีนได้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญต่อการจัดฉีดวัคซีนครบสองครั้งให้ได้มากที่สุด แม้ว่าในอนาคต อาจจะมีนโยบายฉีดวัคซีนครั้งที่สามก็ตาม 

- หน่วยงานราชการส่วนกลางของญี่ปุ่นหลายแห่งได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงการคลังและกระทรวงกิจการภายในฯ (MIC) ให้พิจารณาผ่อนปรนมาตรการด้านภาษีในปีงบประมาณหน้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เช่น กระทรวงสาธารณสุขฯ (MHLW) ขอให้ยกเว้นภาษีรายได้ของครัวเรือนที่ได้รับเงินกู้ช่วยเหลือการดำรงชีพ กระทรวงที่ดินฯ (MLIT) ขอให้ลดหย่อนภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินต่อเนื่องจากปัจจุบันไปอีก กระทรวงเศรษฐกิจฯ (METI) และกระทรวง MIC ขอให้ดำเนินมาตรการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการให้บริการ 5GTags:   COVID-19