ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

14/12/2021