ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว การจัดซื้อชุดตรวจเชื้อโควิค-19 ด้วยตนเองแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) จํานวน 250 ชุด

25/01/2022