ประกาศผลการพิจารณาายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อชุดตรวจเชื้อไวรัส โควิค-19 ด้วยตนเองแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) จํานวน 250 ชุด

04/02/2022