แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2506 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาจากที่ทำการ ท่าเนียบเอกอัครราชทูต

07/11/2022