แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 งบดำเนินงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานะ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

07/11/2022