แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ทำเนียบเอกอัครราชทูต และบ้านพักที่รัฐบาลไทยถือกรรมสิทธิ์

29/11/2022