ประกาศผลการพิจารณาการจัดจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสำหรับประชาชนและนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

27/10/2022