ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 1,2 : ความทั่วไป+จำนวนช้างไทยในญี่ปุ่น

19/10/2009

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 1 ความทั่วไป

“สมัยโบราณถือว่าช้างเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์

การครอบครองช้างเป็นสัญลักษณ์ของคนชั้นสูง ช้างถือเป็นสัตว์มงคล

สำหรับคนเอเชีย ช้างเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความผูกพัน

ตั้งแต่การเกษตรจนถึงการใช้เป็นพาหนะยามสงคราม

แล้วปัจจุบัน ช้างมีความหมายกับพวกเราอย่างไร?


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอนำทุกท่านรับทราบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับช้างไทยในประเทศญี่ปุ่น ลองรับฟังความประทับใจและความผูกพันระหว่างคนเลี้ยงช้างญี่ปุ่นและช้างไทย ไม่น่าเชื่อว่า ช้างไทยในญี่ปุ่นสามารถเป็นสื่อกลางของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ระหว่างพระราชวงศ์ไทย-ญี่ปุ่น จนถึงประชาชน


ช้างไทย ช้างเอเชีย ช้างแอฟริกา ต่างกันอย่างไร ?ช้างเอเชีย
ช้างแอฟริกา


ช้างไทยก็คือช้างในสายพันธุ์ช้างเอเชียนั่นเอง

ช้างเอเชียส่วนมากอาศัยอยู่บริเวณป่าในประเทศไทย พม่า ลาว เขมร ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร หัวจะเป็นโหนก มองจากข้างหน้าจะเป็นสองลอน หัวกะโหลกใหญ่มีมันสมองมาก

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างช้างเอเชียและช้างแอฟริกา คือ ช้างแอฟริการรูปร่างสูงใหญ่ หูใหญ่กว่า หลังแอ่น มีงาทั้งเพศผู้และเพศเมีย ส่วนช้างเอเชียนั้นรูปร่างขนาดเล็กกว่า หูเล็กกว่า หลังโค้ง มีงาเฉพาะเพศผู้ ส่วนเพศเมียไม่มีงา สำหรับช้างเพศผู้บางเชือกไม่มีงา เราเรียกว่า ช้างสีดอ สำหรับช้างเพศผู้และเพศเมียที่ไม่มีงานั้น อาจพบลักษณะคล้ายงาแต่ขนาดเล็กกว่า เราเรียกว่า ขนาย

(ข้อมูลจาก สถาบันคชบาลแห่งชาติ)


" ประเทศไทยประกาศวันที่ 13 มีนาคม เป็นวันช้างไทย

เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมา สนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง

และให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้น "


ตอนที่ 2 จำนวนช้างไทยในญี่ปุ่น

“ช้างตัวผู้ เรียกว่า ช้างพลาย ส่วนช้างตัวเมีย เรียกว่า ช้างพัง”


จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น พบจำนวนช้างไทยในสวนสัตว์ของญี่ปุ่นพอสมควร กล่าวคือ


จังหวัด สวนสัตว์ จำนวน ชื่อ (ปี พ.ศ เกิด) หมายเหตุ
กรุงโตเกียว Ueno Zoo 2 อาทิตย์ (2540)
เพศผู้

อุทัย (2541)
เพศเมีย
จัดส่งเป็นของขวัญวันประสูติเจ้าหญิงไอโกะพระธิดาในมกุฎราชกุมารนะรุฮิโตะ
Inokashira Shizen Koen 1 Hanako (2490)
เพศเมีย
ชิบะ Ichihara Zoo 4 Yoko (2510)
Micky (2521)
Randy (2523)
Mini Star (2529)
เป็นเพศเมียทั้งหมด
กุมมะ Kiryugaoka Zoo 1 Izumi (2498)
เพศเมีย
เกียวโต Kyotocity Zoo 1 Mito (2514)
เพศเมีย
วะกะยามะ NankiShirahama Adventure World 1 Merry (2523)
เพศเมีย
โอซากา Osaka city Tenno-ji Zoo 1 Haruko (2492)
เพศเมีย
สวนสัตว์ขอช้างไทยจากฝ่ายไทยอีก 2 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดส่งช้าง
นางาซากิ Sasabo city Anettai Zoo 1 Hanako (2513)
เพศเมีย
มิยาซากิ Miyazaki city Phoenix Zoo 2 Taiyo (2543)
เพศผู้

Midori (2544)
เพศเมีย

คาดว่ามีจำนวนช้างไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ ในญี่ปุ่นมากกว่า 14 ตัว ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลที่มาของช้างในสวนสัตว์ต่าง ๆ ในญี่ปุ่นเพิ่มเติมต่อไป

ช้างไทยในญี่ปุ่นเป็นที่น่าสนใจของคนญี่ปุ่นไม่น้อย ในสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ได้แก่ สวนสัตว์อุเอะโนะ กรุงโตเกียว ปัจจุบันมีช้างไทยอยู่ 2 เชือก ตัวผู้ชื่อ "อาทิตย์" และตัวเมีย "อุทัย" เป็นช้างคู่ขวัญที่คนไทยหลายคนยังจำได้ว่านำส่งมาที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นของขวัญชิ้นใหญ่และมีน้ำหนักมากที่สุดในวโรกาสวันประสูติของพระธิดาไอโกะ