CITES กับประเทศไทย

20/06/2018

ไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์) ถูกยกร่างขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 ในการประชุมสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 88 ประเทศ และมีผู้ลงนามรับรองทันที 21 ประเทศ ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย แต่ลงนามรับรองในปีพ.ศ. 2518 และให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 77 โดยไซเตสมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันไม่ให้การค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสัตว์ป่าและพืชป่า