สถานเอกอัครราชทูตฯ ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจาง ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

12/11/2018