ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2562 สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

26/12/2018