รายงานผลการพิจารณาราคากลางของโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สป. (สน.ผชท. ทหารไทย/โตเกียว) รายการปรับปรุงระบบน้ำร้อนและท่อน้ำร้อน

27/12/2018