ประกาศผลการพิจารณาราคากลาง การจัดจ้างบริษัทฯ เพื่อเช่ารถยนต์ รถบรรทุก เพื่อขนพระราชสัมภาระ พร้อมพนักงานขับรถยนต์

01/02/2019