ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ปี งปม. 2561 ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ทำเนียบ ออท. (ตู้ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมค่าดำเนินการ)

18/09/2018