ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ฉากจีนที่ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ

19/09/2019