ประกาศการจัดซื้อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไล่ควัน กรณีเกิดอัคคีภัย หอประชุม สอท.

29/08/2019