สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

15/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563


ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 16,203 คน (เพิ่มขึ้น 83 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 713 คน (เพิ่มขึ้น 16 คนจาก
วันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 5,027 คน
(2) จังหวัดโอซากา 1,765 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 1,233 คน
(4) จังหวัดฮอกไกโด 989 คน
(5) จังหวัดไซตามะ 974 คน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกรุงโตเกียว 30 คน โดยถือเป็นวันที่ 9 ติดต่อกันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 40 คน ทั้งนี้ เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อ 12 ราย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวได้ออกมาเตือนว่า ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อนั้น คาดว่า หลายกรณีน่าจะเป็นการติดเชื้อจากการรับประทานอาหารและงานเลี้ยงสังสรรค์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จังหวัดคานากาวะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในญี่ปุ่นที่ 32 คน แซงหน้ากรุงโตเกียว ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล 4 แห่ง ในเมืองโยโกฮามะ ส่วนในจังหวัดชิบะไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นครั้งแรกในรอบ 45 วัน

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศนโยบายพื้นฐานการรับมือเชื้อไวร้ส COVID-19 ฉบับใหม่ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
* รัฐบาลจะพิจารณายกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน (ใน 8 จังหวัด) โดยพิจารณาเกณฑ์โดยรวม 3 ประการ ได้แก่
1) สถานการณ์การติดเชื้อ ควรมีจำนวนผู้ติดเชื้อสัดส่วนไม่เกิน 0.5 คนต่อประชากร 1 แสนคน แต่หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อสัดส่วนไม่เกิน 1 คนต่อประชากร 1 แสนคน จะพิจารณาแนวโน้มการลดลงของผู้ติดเชื้อ การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน การติดเชื้อของโรงพยาบาล และผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อ ประกอบ
2) สถานการณ์ระบบรักษาพยาบาล โดยพิจารณาจำนวนผู้ป่วยอาการหนัก และจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วย
3) ระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสฯ โดยพิจารณาความสามารถในการตรวจ PCR ต่อความต้องการ
* รัฐบาลจะประเมินความจำเป็นในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต โดยพิจารณาข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ และจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อล่าสุดในแต่ละพื้นที่
* ขอความร่วมมือทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ซึ่งมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้ต่อเนื่อง เช่น ปฏิบัติตามข้อแนะนำการดำรงชีวิตแบบใหม่ (new lifestyle) ไม่เดินทางไปยังพื้นที่ซึ่งยังไม่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานที่เสี่ยงการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน และหลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs (คือ Closed spaces, Crowded places, Close-contact) ยกเลิกและเลื่อนการจัดกิจกรรม event ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ทำงานจากบ้าน และเหลื่อมเวลาเดินทางไปทำงาน
* แต่ละจังหวัดพิจารณาสั่งการขอความร่วมมือประชาชนกักตัวอยู่บ้าน และให้ภาคธุรกิจปิดกิจการ หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายในจังหวัด
* ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสถานการณ์ติดเชื้อและระบบสถานพยาบาลในจังหวัด เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ ให้กลับสู่สภาพเดิมตามลำดับ

ช่วงบ่ายของวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวได้ประกาศมาตรการ ดังนี้
* กรุงโตเกียวได้ประกาศเงื่อนไข 3 ประการ ซึ่งจะนำไปสู่การผ่อนปรนมาตรการที่เข้มงวด โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ ได้แก่
(1) จำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยต่อวันต้องน้อยกว่า 20 ราย
(2) อัตราส่วนของผู้ติดเชื้อโดยไม่ทราบที่มาต้องต่ำกว่าร้อยละ 50
(3) ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นของแต่ละสัปดาห์ต้องต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้า
นอกจากนี้ กรุงโตเกียวจะพิจารณาจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการหนัก ตลอดจนอัตราผู้ติดเชื้อจากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด (positive rate) ประกอบ โดยหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และจะดำเนินเป็นขั้นตอน (phase) ภายหลังรัฐบาลกลางประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน
* หากภายหลังดำเนินมาตรการผ่อนปรนฯ แล้ว มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น กรุงโตเกียวจะออกประกาศ "Tokyo Alert" เพื่อขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง
* ในห้วงสัปดาห์หน้า กรุงโตเกียวมีแผนจะรับรอง Roadmap ในการดำเนินการผ่อนปรนมาตรการที่เข้มงวด ซึ่งเงื่อนไขที่กรุงโตเกียวประกาศข้างต้นจะถูกระบุใน Roadmap ดังกล่าวด้วย

จังหวัดโอซากาเตรียมผ่อนปรนความเข้มงวดสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป โดยยังคงมาตรการ ดังนี้
* ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs ทำงานจากบ้าน ไม่เดินทางไปนอกเมือง ไม่ออกเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน
* จังหวัดโอซากาสั่งเปิดสถานศึกษาและอนุญาตให้สถานประกอบการธุรกิจกลับมาเปิดกิจการได้ ได้แก่ โรงละครและโรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ร้านค้า เป็นต้น
* สถานออกกำลังกาย ธุรกิจประเภท entertainment (เช่น เน็ตคาเฟ่ และ Manga คาเฟ่ เป็นต้น) และธุรกิจประเภท amusement (เช่น เกมเซนเตอร์ ร้านปาจิงโกะ และร้านไพ่นกกระจอก เป็นต้น) สามารถเปิดกิจการได้หากมีขนาดพื้นที่รวมต่ำกว่า 1 พันตารางเมตร
* ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ร้านอิซากายะ เปิดได้แต่ต้องปิดภายใน 22:00 น. และร้านสุรา เปิดได้เช่นกัน แต่ต้องปิดก่อน 21:00 น.
* ยังไม่อนุญาตให้สถานบันเทิงกลางคืน ไลฟ์เฮ้าส์ สปอร์ทคลับ ลานโบว์ลิ่ง เปิดทำการ เนื่องจากเสี่ยงเกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน ตลอดจนไม่อนุญาตให้จัดงานกิจกรรม event ต่าง ๆ ทุกประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมของคนหมู่มาก
* สถานศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบการและธุรกิจทุกประเภทจะต้องดำเนินการตามคู่มือที่นครโอซากาได้จัดทำขึ้น เช่น ห้ามผู้มีอาการป่วยเข้าใช้บริการ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานประกอบการ และการเว้นระยะห่างที่นั่งของผู้ใช้บริการ เป็นต้น


ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19