WORK FROM HEART.....แหล่งท่องเที่ยว ยังคงสวยงามเสมอ

24/06/2020

หลายสิ่งที่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไป จนกลายเป็น New Normal ในการใช้ชีวิต
....เช่นเดียวกับการออกไปเที่ยวเมืองไทย
แต่ความสุขของการได้เที่ยวเมืองไทยก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
แถมยังมากกว่าเดิม
เพราะเมืองไทยกำลังใช้เวลานี้ WORK FROM HEART 
ดูแลตัวเอง เพื่อต้อนรับการกลับมาของทุกคนกันอยู่#amazingไทยเท่
#AmazingThailand
#WorkFromHeart