สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

23/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2563


❖ วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในญี่ปุ่นทั่วประเทศจำนวน 930 คน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในญี่ปุ่น โดยเป็นการติดเชื้อในกรุงโตเกียว 366 คน จังหวัดโอซากา 104 คน จังหวัดไอจิ 97 คน และศูนย์กักกันที่ท่าอากาศยาน 15 คน รวมจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งประเทศทั้งสิ้น 28,200 คน


❖ ตัวเลขผู้ติดเชื้อ 366 คนในกรุงโตเกียวในวันนี้เป็นการที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 300 คนเป็นวันแรก / เป็นวันที่ 3 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 200 คน / เป็นวันที่ 15 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คน 


❖ สถานะวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นรายวันเพิ่มขึ้นจำนวน 795 คน โดยมีการแพร่ระบาดขยายไปในหลายเมืองในญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง โดยกรุงโตเกียว จังหวัดรอบ ๆ กรุงโตเกียว และเมืองใหญ่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวนมาก ทำให้มีความเป็นไปได้ว่า ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นในช่วงหลังจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ


❖ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ 238 คน ส่งผลให้กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อสะสมเกิน 10,000 คน (10,054 คน) โดยร้อยละ 61 เป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี / ร้อยละ 21 เป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 40-59 ปี / ร้อยละ 58 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ ส่วนที่เหลือเป็นการติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว สถานบันเทิงยามค่ำคืน การสังสรรค์ในหมู่เพื่อน จากที่ทำงาน และจากโรงเรียนอนุบาล 


❖ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 จังหวัดโอซากา จังหวัดไอจิ จังหวัดไซตามะ และ จังหวัดฟูกูโอกะ มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีรายละเอียด ดังนี้
- จังหวัดโอซากา: ผู้ติดเชื้อ 121 คน จำนวนผู้ติดเชื้อเกินกว่า 100 คนเป็นครั้งแรก ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ 85 คน และร้อยละ 66 เป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 10-39 ปี 
- จังหวัดไอจิ: ผู้ติดเชื้อ 64 คน โดย 44 คนเป็นผู้ติดเชื้อจากเมืองนาโกยา ร้อยละ 60 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ ส่วนที่เหลือ ติดเชื้อจากสถานบันเทิงยามค่ำคืนในเมืองและจากที่ทำงาน 
- จังหวัดไซตามะ: ผู้ติดเชื้อ 62 คน โดยจำนวน 21 คนทำงาน อาศัย และรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนฝูงที่กรุงโตเกียว 
- จังหวัดฟูกูโอกะ: ผู้ติดเชื้อ 61 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมืองฟูกูโอกะ / 16 คนไม่ทราบช่องทางการติดเชื้อ / 30 คนติดเชื้อจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 4 แห่ง


❖ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 จังหวัดคานากาวะและจังหวัดชิบะมีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดหลังจากการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน
- จังหวัดคานากาวะ: ผู้ติดเชื้อ 68 คน โดยจำนวน 33 คนอยู่ในเมืองโยโกฮามะ / 6 คนเป็นนักศึกษาจาก Yokohama National University ซึ่งได้สังสรรค์ในร้านอาหารด้วยกัน 
- จังหวัดชิบะ: ผู้ติดเชื้อ 40 คน โดย 11 คนเป็นผู้ฝึกงานจาก Kinden Training Center ซึ่งได้นั่งรถบัสของบริษัทร่วมกับพนักงานคนอื่น ๆ รวม 104 คนเพื่อไปฝึกงานที่จังหวัดโอซากา 


❖ รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมอนุญาตให้ผู้ที่สถานะพำนัก (residence) ในญี่ปุ่น และมี re-entry permit สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลจำเป็นพิเศษ แต่ต้องเป็นผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ทางการญี่ปุ่นประกาศห้ามผู้ที่เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าประเทศ (เช่น กรณีของไทย สำหรับผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ 3 เม.ย. 63 เท่านั้น ผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนเป็นต้นไปยังคงไม่สามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้) ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวต่างจากเดิมที่ญี่ปุ่นจะอนุญาตให้บุคคลกลุ่มดังกล่าว (มีสถานะพำนักและเดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ 3 เมษายน) เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้เฉพาะผู้ที่มีเหตุผลจำเป็นพิเศษเท่านั้น 


❖ นอกจากกลุ่มผู้ที่สถานะพำนักแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาให้กลุ่มอื่น ๆ เช่น นักเรียน ครู ผู้ฝึกงาน เจ้าของกิจการ ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ 3 เมษายนเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ด้วย โดยจะเปิดให้เข้าญี่ปุ่นหลังกลุ่มผู้มีสถานะพำนัก


❖ ผู้ที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นจะต้องแสดงใบตรวจ PCR ที่มีผลเป็นลบภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น และต้องขอรับวีซ่า หรือ “Letter of Confirmation of Submitting Required Documentation for Re-entry into Japan” ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “Re-entry Confirmation Letter” จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในต่างประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html และ https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html


❖ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะ และ นาย SUGA เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ออกมายืนยันเดินหน้าโครงการ “Go To Travel” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ แม้สถานการณ์การติดเชื้อทั่วประเทศมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น นายกรัฐมนตรีอาเบะขอให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ และหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง 3Cs ในขณะที่นาย SUGA ขอให้ภาคธุรกิจดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในสถานประกอบการของตน และส่งเสริมการใช้แอพลิเคชั่น COCOA ส่วนนาง KOIKE ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวเรียกร้องให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ และขอความร่วมมือผู้มีอาการป่วยและผู้สูงอายุไม่ออกจากบ้าน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19