สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563

07/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563


ในวันที่ 7 สิงหาคม เวลา 19.00 น. ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1,584 คน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กรุงโตเกียว มีผู้ติดเชื้อใหม่ 462 คน นับเป็นยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 3 นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในกรุงโตเกียว (อันดับ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม จำนวน 472 คน / อันดับ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 463 คน / อันดับ 3 วันนี้ 462 คน)
- จังหวัดโอซากา 255 คน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
- จังหวัดโอกินาวา 100 คน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

ในวันที่ 6 สิงหาคม ผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 1,485 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 44,294 คน / ผู้ป่วยอาการรุนแรง 115 คน / ผู้เสียชีวิต 1,035 คน (เพิ่มขึ้น 6 คนจากวันก่อนหน้า) โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 360 คน (2) จังหวัดโอซากา 225 คน (3) จังหวัดไอจิ 140 คน (4) จังหวัดฟูกูโอกะ 136 คน (5) จังหวัดคานากาวะ 119 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สรุปสาระสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงโตเกียว ดังนี้
- กลุ่มผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ร้อยละ 64 เป็นผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 62 ไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ ส่วนร้อยละ 38 ซึ่งทราบช่องทางการติดเชื้อแบ่งเป็นการติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว 38 คน งานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อน 34 คน จากที่ทำงาน 20 คน จากสถานบันเทิงยามค่ำคืน 13 คน จากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและสถานพยาบาล 4 คน ทั้งนี้ เขตชินจูกุยังเป็นเขตที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด (ร้อยละ 13.9)
- ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา สถานการณ์การติดเชื้อยังอยู่ที่ระดับที่รุนแรงสูงสุด ได้แก่ “มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ” โดยในช่วง 3 วันที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อใหม่รวมมากกว่า 1 พันคน จำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยต่อวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 1.34 เท่า เท่ากับ 346.3 คน/วัน
- พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มอายุที่หลากหลายมากขึ้น ผู้ติดเชื้อในช่วงอายุ 20-39 ปี ติดเชื้อจากสถานบันเทิงยามค่ำคืนมากที่สุด ส่วนผู้ติดเชื้ออายุมากกว่า 40 ปีขึ้น ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสมาชิกภายในบ้าน นอกจากนี้ พบการติดเชื้อจากกินเลี้ยงสังสรรค์มากขึ้น จึงขอให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากแม้จะรับประทานอาหารในกลุ่มเล็ก แต่ระหว่างการรับประทานอาหารมักมีการพูดคุยโดยไม่ได้สวมหน้ากากและอยู่ในระยะใกล้
- มีจำนวนผู้รับการตรวจเชื้อและจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า สถานการณ์การติดเชื้อรุนแรงมากขึ้น และผู้ติดเชื้อฯ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1.3 เท่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้โรงพยาบาลในกรุงโตเกียวหลายแห่งเริ่มรู้สึกกดดันว่าจะสามารถรับผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารักษาได้ทั้งหมดหรือไม่ หากยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ โดยคาดว่า 2 สัปดาห์หลังจากนี้ จะมีผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกมาก
- การแพร่เชื้อจากผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ขอให้กลุ่มคนดังกล่าวตระหนักว่า แม้จะคิดว่าตนเองไม่ติดเชื้อ แต่ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พบการแพร่เชื้อจากกลุ่มวัยรุ่นไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้น ขอให้ใช้ชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนทนากับผู้อื่นในระยะใกล้ เช่น การกินเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเห็นชอบงบประมาณจำนวน 1.1257 ล้านล้านเยน จากกองทุนสำรองจำนวน 11.5 ล้านล้านเยน เพื่อใช้เป็นเงินอุดหนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและเพื่อพัฒนาสถานที่ตรวจ PCR ที่จุดตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวเรียกร้องให้ชาวโตเกียวปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเป็นลมแดดเพื่อให้ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสฯ และขอให้งดการเดินทางและการรับประทานอาหารนอกบ้านในช่วงเทศกาลโอบ้ง (เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ)

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเตรียมตรวจสอบสาเหตุและข้อเท็จจริงกรณีแอพพลิเคชั่น COCOA เกิดอาการรวน โดยเมื่อเปิดแอพพลิเคชั่นแล้ว มีข้อความแจ้งว่า “ไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ” ปรากฏหลายครั้งซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/Tags:   COVID-19