กิจกรรมจิตอาสา : [ จิตอาสาเพื่อประชาชน : รับส่งผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสไปพบแพทย์ ]

กิจกรรมจิตอาสา : [ จิตอาสาเพื่อประชาชน : รับส่งผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสไปพบแพทย์ ]

[ จิตอาสาเพื่อประชาชน : รับส่งผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสไปพบแพทย์ ]

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 ร่วมกับชุดเสนารักษ์ กองทัพภาคที่ 1 ตั้ง "ศูนย์ รับ-ส่ง ประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส " เพื่อรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสฯ ของกองทัพภาคที่ 1

" จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsa/posts/336466594431460