กิจกรรมจิตอาสา : มณฑลทหารบกที่ 33 นำทหารจิตอาสา พร้อม เทศบาลตำบลชมภู นักเรียน รร.สารภีพิทยาคม กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำทำฝายไม้ไผ่กั้นน้ำ

มณฑลทหารบกที่ 33 นำทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมกับ เทศบาลตำบลชมภู , เด็กนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม และประชาชนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำโดยการทำฝายไม้ไผ่กั้นน้ำ(ฝายโบราณ) ณ บริเวณลำน้ำแม่สะลาบ ด้านหน้าเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้พื้นที่ลุ่มน้ำฝายพญาคำ ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของกลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มฝายพญาคำและเยาวชน และเพื่อเป็นจุดสาธิตในการควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง ช่วยการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และยังช่วยส่งเสริมการเก็บกักอินทรีย์วัตถุไว้ในแหล่งน้ำให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Jitarsanorth/posts/621100988562491