พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัถต์ บนพระบรมฉายาลักษณ์ที่พสกนิกรเชิญมาเพื่อแสดงความจงรักภักดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัถต์ บนพระบรมฉายาลักษณ์ที่พสกนิกรเชิญมาเพื่อแสดงความจงรักภักดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัถต์ บนพระบรมฉายาลักษณ์ที่พสกนิกรเชิญมาเพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563