แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

09/11/2020