แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

10/11/2020