สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564

08/01/2021


- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ 267,004 คน (สถานะ 7 ม.ค. 64) เพิ่มขึ้น 7,570 คน (เพิ่มสูงเกิน 7,000 คนต่อวันเป็นครั้งแรก)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 2,447 คน (เป็นสถิติสูงสุดของกรุงโตเกียว โดยมีจำนวนเกิน 2,000 คนเป็นครั้งแรก) จังหวัดคานากาวะ 679 คน จังหวัดโอซากา 607 คน จังหวัดไซตามะ 460 คน และจังหวัดชิบะ 450 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 3,886 คน (เพิ่มขึ้น 65 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 796 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 210,451 คน (เพิ่มขึ้น 3,412 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อ 7 ม.ค. 64 เวลา 18.00 น. นรม.ซูกะ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัดในเขตปริมณฑล ได้แก่ จ.คานากาวะ ชิบะ และไซตามะ มีผลจนถึง 7 ก.พ. 64 โดยมีรายละเอียดดังนี้
o ขอความร่วมมือร้านอาหารและเครื่องดื่มหยุดเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 19.00 น. และปิดให้บริการภายในเวลา 20.00 น. โดยรัฐบาลจะให้เงินชดเชยร้านที่ให้ความร่วมมือ ไม่เกิน 1.8 ล้านเยน/ร้าน/เดือน
o ขอความร่วมมือภาคเอกชนอนุญาตให้พนักงานทำงานจากบ้าน หรือเหลื่อมเวลาการทำงาน เพื่อลดจำนวนพนักงานที่เดินทางไปทำงานที่สำนักงานให้มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
o ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วนหลัง 20.00 น.
o ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สปอร์ตคลับ สถานออกกำลังกาย ร้านปาจิงโกะ livehouse และสถานบันเทิงประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ปิดให้บริการภายในเวลา 20.00 น. และหากมีการจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์ ขอให้ปิดให้บริการภายในเวลา 19.00 น.
o อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ได้แต่จำนวนผู้เข้าร่วมต้องไม่เกิน 5 พันคน หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของความสามารถจุคนของสถานที่จัดงาน
o ไม่สั่งปิดสถานศึกษา อย่างไรก็ดี ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงปลายเดือน ม.ค. ยังคงจัดขึ้นตามกำหนดเดิม
o ขอให้เลื่อนหรือยกเลิกการจัดพิธีฉลองบรรลุนิติภาวะ (Seijin no Hi หรือ Coming of Age Day ตรงกับ 11 ม.ค. 64 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของญี่ปุ่น)
o ไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของรัฐบาล อย่างไรก็ดี อาจมีการเปิดเผยชื่อสถานประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือ
o เพิ่มเงินชดเชยสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ให้ความร่วมมือในการลดระยะเวลาเปิดให้บริการ จากเดิมร้านละ 4 หมื่นเยนต่อวันเป็น 6 หมื่นเยนต่อวัน
o รัฐบาลจะมีมาตรการให้เงินช่วยเหลือ รพ. และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
1) ให้เงินช่วยเหลือ รพ. ที่เพิ่มเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เตียงละ 4.5 ล้านเยน และสำหรับผู้ป่วยหนักเตียงละ 20 ล้านเยน
2) ให้เงินอุดหนุนพนักงานที่ต้องหยุดงาน ทั้งพนักงานประจำและพาร์ทไทม์ จำนวน 15,000 เยนต่อวัน
3) ให้เงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจที่ประสบปัญหาการหมุนเวียนเงินในธุรกิจ รายละไม่เกิน 1.4 ล้านเยน
4) ปล่อยเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน จำนวน 40 ล้านเยน
o ขอความร่วมมือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ซึ่งมีจำนวนรวมมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อทั้งหมด เพิ่มความระมัดระวังป้องกันตนไม่ให้ติดเชื้อ เนื่องจากผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการสามารถแพร่เชื้อให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีร่างกายอ่อนแอ ซึ่งทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงได้