สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ฺ 2564

04/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 3 ก.พ. 64) 396,716 คน (เพิ่มขึ้น 2,631 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 676 คน จังหวัดไซตามะ 257 คน จังหวัดโอซากา 244 คน จังหวัดคานากาวะ 234 คน จังหวัดชิบะ 218 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 6,072 คน (เพิ่มขึ้น 120 คน เป็นสถิติสูงที่สุด)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 897 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 344,137 คน (เพิ่มขึ้น 4,760 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- เมื่อ 4 ก.พ. 64 วุฒิสภาญี่ปุ่นได้ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้ทางการสามารถลงโทษธุรกิจและประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามการขอความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้
1) โทษปรับร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องการลดเวลาการให้บริการ สูงสุด 3 แสนเยนสำหรับพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และ 2 แสนเยน สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
2) โทษปรับร้านที่ปฏิเสธมิให้ทางการเข้าตรวจการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาด สูงสุด 2 แสนเยน
3) โทษปรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และปฏิเสธไม่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ สูงสุดไม่เกิน 5 แสนเยน
4) โทษปรับประชาชนที่ปฏิเสธให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการติดเชื้อฯ สูงสุดไม่เกิน 3 แสนเยน
- รัฐบาลจะเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการขอความร่วมมือร้านอาหารให้งดการให้บริการ และการขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ออกจากที่พักภายในเวลา 20.00 น. ในเขต 10 จังหวัดที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง จากเดิม 4 แสนเยน เป็น 6 แสนเยน และผู้ประกอบการธุรกิจส่วนบุคคลที่มิได้ลงทะเบียนเป็นบริษัท จากเดิม 2 แสนเยน เป็น 3 แสนเยน ทั้งนี้ มีเงื่อนไขต้องมียอดขายลดลงมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในช่วงเดียวกัน โดยสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. 64