สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

19/02/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 18 ก.พ. 64) 422,035 คน (เพิ่มขึ้น 1,537 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 445 คน จังหวัดไซตามะ 210 คน จังหวัดชิบะ 149 คน จังหวัดคานากาวะ 142 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 101 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 7,299 คน (เพิ่มขึ้น 76 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 564 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 393,494 คน (เพิ่มขึ้น 2,286 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

มาตรการสำคัญ
- บริษัท JX PRESS Corp. บริษัทผู้ให้บริการข่าวออนไลน์ NewsDigest ได้พัฒนาแอพลิเคชั่นซึ่งช่วยผู้ใช้งานคำนวณได้ว่าจะสามารถได้รับการฉีดวัคซีนประมาณช่วงใด โดยคำนวณจากข้อมูลอายุ อาชีพ และที่อยู่ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 16 ปีเท่านั้น แอพลิเคชั่นนี้จะใช้ระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นในการคำนวณโดยอ้างอิงกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการสำรวจของท้องถิ่น เช่น จำนวนประชากรในแต่ละท้องถิ่น แผนงานและข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของรัฐบาลกลาง อนึ่ง จากการวิเคราะห์โดยระบบ AI พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่มีประชากรจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเร็วกว่าผู้อยู่ในท้องถิ่นที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยกว่า ภายใต้สมมติฐานว่า รัฐบาลจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในประเทศให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 โดยเร็ว