หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ


ศูนย์​ให้คำปรึกษา​ปัญหา​เด็กและเยาวชน​ใน​กรุง​โตเกียว

ศูนย์​ปรึกษา​ปัญหา​เด็ก​เขตสุ​มิ​ดะ
03 3632 4631


ศูนย์​ปรึกษา​ปัญหา​เด็ก​เขตชิ​นางา​วะ
03 3474 5442


ศูนย์​ปรึกษา​ปัญหา​เด็ก​เขต​เซ​ตา​กายะ
03 5477 6301


ศูนย์​ปรึกษา​ปัญหา​เด็ก​เขต​สุกิ​นา​มิ
03 5370 6001


ศูนย์​ปรึกษา​ปัญหา​เด็ก​เขต​คิตะ
03 3913 5421


ศูนย์​ปรึกษา​ปัญหา​เด็ก​เขต​อา​ดาจิ
03 3854 1181


ศูนย์​ปรึกษา​ปัญหา​เด็ก​เขต​ฮาจิ​โอจิ
04 2624 1141


ศูนย์​ปรึกษา​ปัญหา​เด็ก​เขต​ทา​จิกา​วะ
04 2523 1321


ศูนย์​ปรึกษา​ปัญหา​เด็ก​เขต​โค​ไดระ
04 2467 3711


ศูนย์​ปรึกษา​ปัญหา​เด็ก​เขต​ทามะ
04 2372 5600

Back to the list