หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ


Websites ต่างๆ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
www.thaiembassy.jp


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
www.thaiconsulate.jp


กระทรวงการต่างประเทศ
www.mfa.go.th


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
www.dsdw.go.th


กรมส่งเสริมการส่งออก
www.thaitrade.com


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
www.boi.go.th


สำนักงานการท่องเที่ยวฯ ณ กรุงโตเกียว
www.thailandtravel.or.jp


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
www.tourismthailand.org


บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
www.thaiair.com


รัฐบาลไทย
www.thaigov.go.th


กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
www.mofa.go.jp


สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
www.th.emb-japan.go.jp


สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น
www.immi-moj.go.jp


รัฐบาลญี่ปุ่น
www.kantei.go.jp


Japan Information Network
www.jin.jcic.or.jp

Back to the list