วัดญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับไทย


วัดทาคาโอะซังยะคุโออินวัดทาคาโอะซังยะคุโออิน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "วัดทาคาโอะซังยะคุโออินยูคิจิ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1287 โดยพระบรมราชโองการของจักรพรรดิโชมุ (ผู้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของจังหวัดนารา) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาทาคาโอะ เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว ห่างจากใจกลางกรุงโตเกียวประมาณ 50 กิโลเมตร

วัดแห่งนี้มีความสำคัญกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น คือ ในวัดแห่งนี้มีเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากประเทศไทย

เมื่อปี พ.ศ. 2473-2474 สมาคมเยาวชนญี่ปุ่น (ปัจจุบันคือสมาคมลูกเสือแห่งประเทศญี่ปุ่น) ได้ส่งคณะผู้แทนจำนวน 22 คน มาเยือนประเทศไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหารในจังหวัดนครปฐมให้แก่ฝ่ายญี่ปุ่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ

จากนั้น ในปี พ.ศ. 2499 จึงได้มีการสร้างเจดีย์สีขาวด้วยคอนกรีต ความสูง 18 เมตร รูปทรงตามลักษณะเจดีย์ของไทยขึ้นที่วัดทาคาโอะซังยะคุโออิน เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวเป็นการถาวร

นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2534 วัดปากน้ำภาษีเจริญได้มอบพระพุทธชินราชจำลองให้แก่วัดทาคาโอะซังยะคุโออิน เพื่อนำมาประดิษฐานภายในเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้อีกด้วย

เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว วัดทาคาโอะซังยะคุโออินจึงได้จัดให้มีพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุขึ้นที่ บริเวณลานด้านหน้าของเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี ในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน ซึ่งถือว่าใกล้กับวันประสูติของพระพุทธเจ้า และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2553 วัดฯ ได้จัดให้มีพิธีฉลองครบรอบ 80 ปีของการได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.takaosan.or.jp
Back to the list