วัดญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับไทย


วัดซันโพซันมุเรียวจุจินิกายเน็นบุตสึชู

วัดซันโพซันมุเรียวจุจินิกายเน็นบุตสึชู วัดศูนย์กลางแห่งวัดซันโพซันมุเรียวจุจินิกายเน็นบุตสึชู 〝the Royal Grand Hall of Buddhism″นี้เป็นหนึ่งในวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีอาณาบริเวณรวม 1,820,000ตารางเมตรตัววัดตั้งอยู่ที่คามิมิคุซะเมืองคะโทจังหวัดเฮียวโกะนับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั่วโลกที่มีจำนวนถึง 520 ล้านคน
ในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2548 การประชุมสุดยอดผู้นำพระพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 4 ซึ่งมีผู้นำสุดยอดพุทธศาสนาจาก 5 ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมได้ถูกจัดขึ้นณกรุงเทพมหานครประเทศไทยเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีและพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มากล่าวเปิดงานในครั้งนั้นที่ประชุมได้มีข้อเสนอและมีมติเอกฉันท์ให้สร้าง the Royal Grand Hall of Buddhism ขึ้นจึงได้เริ่มก่อสร้างและเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2551
ภายในวัดthe Royal Grand Hall of Buddhismประดิษฐานพระพุทธรูปพระศากยมุนีองค์ต่างๆที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยได้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกผู้ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เป็น “พระอภิบาล” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในระหว่างเสด็จออกผนวชณวัดบวรนิเวศทรงถวายให้กับทางวัดอีกด้วย อีกทั้งภายในวัดยังมีพระพุทธรูปที่ได้รับการถวายจากผู้นำสูงสุดแห่งโลกพุทธศาสนาและพระราชวงศ์รวมทั้งผู้นำของประเทศต่างๆรวมทั้งหมด 43 ประเทศตั้งประดิษฐานอยู่อีกด้วย
ส่วนในหอพระไตรปิฎกของวัดได้เก็บรักษาพระไตรปิฎกจากทั่วโลกที่ผู้นำสูงสุดแห่งโลกพุทธศาสนาของแต่ละประเทศรวมทั้งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ถวายไว้
นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังได้อัญเชิญพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมาประดิษฐานไว้โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9
วัดศูนย์กลางของนิกายเน็นบุตสึชูแห่งนี้นอกจากจะมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศไทย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทย รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วยังมีความเกี่ยวข้องผูกพันลึกซึ้งกับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกอีกด้วยทุกวันนี้จึงมีคนเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากรวมทั้งบุคคลสำคัญต่างๆอาทิประมุขแห่งแคว้นรัฐพระราชวงศ์นักการเมืองพระสงฆ์เจ้าอาวาสและชาวพุทธที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าจากทั่วโลก 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2560 ณอุโบสถและโบสถ์พระศากยมุนีของ the Royal Grand Hall of Buddhism วัดซันโพซันมุเรียวจุจิกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงต่างประเทศของ ประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและสถานกงสุลใหญ่ณนครโอซากาและ วัดซันโพซันมุเรียวจุจินิกายเน็นบุตสึชูได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ100วันขึ้น อย่างยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีท่าน พลเอกธนะศักดิ์ปฏิมาประกรรองนายกรัฐมนตรีท่าน ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและ ท่านบรรสานบุนนาคเอกอัครราชทูต ประจำกรุงโตเกียวเป็นผู้นำคณะนักการเมืองจากประเทศไทยเข้าร่วม หลังจากเสร็จสิ้นพิธีได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ตลอดช่วงเวลาจัดแสดงมีผู้เข้าชมมากกว่า 160,000 คนจึงเรียกได้ว่านิทรรศการได้จบลงด้วยความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่
โฮมเพจของวัดซันโพซันมุเรียวจุจินิกายเน็นบุตสึชู
(ภาษาญี่ปุ่น)http://www.nenbutsushu.or.jp/
(ภาษาอังกฤษ)http://nenbutsushu.or.jp/eng/Back to the list