วัดไทยในญี่ปุ่น


ระเบียบการยื่นขอหนังสือรับรอง สำหรับยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอต่ออายุสถานะพำนักแก่พระสงฆ์

ระเบียบการยื่นขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

สำหรับยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอต่ออายุสถานะพำนักแก่พระสงฆ์

เพื่อปฏิบัติศาสนากิจในประเทศญี่ปุ่น

วัดหรือพุทธศาสนสถานไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโตเกียว สำหรับยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอต่ออายุสถานะพำนักแก่พระสงฆ์เพื่อปฏิบัติศาสนากิจในประเทศญี่ปุ่นขอให้เตรียมเอกสารยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังต่อไปนี้

เอกสารจากวัดหรือพุทธศาสนสถาน

1. หนังสือจากวัดหรือพุทธศาสนสถาน ถึงเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ลงนามโดยเจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์/ประธานกรรมการนิติบุคคลตามกฎหมายญี่ปุ่นของวัดหรือพุทธศาสนสถานฉบับจริง

2. สำเนาทะเบียนนิติบุคคลของวัดหรือพุทธศาสนสถานฉบับคณะกรรมการล่าสุด

*กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามตามข้อ 1 ไม่สามารถลงนามในหนังสือได้ และจำเป็นต้องลงนามโดยผู้อื่น
ขอให้แนบสำเนาใบแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามที่ลงวันสิ้นสุดผลบังคับใช้ที่ชัดเจนมาพร้อมด้วย

*กรณีที่วัดหรือพุทธศาสนสถานยังไม่จดทะเบียนนิติบุคคลตามกฏหมายญี่ปุ่น
ขอให้เจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์จัดทำเอกสารแจ้งรายชื่อผู้บริหารวัดปัจจุบันและแนบมาพร้อมด้วย

เอกสารของพระสงฆ์ที่จะขอต่ออายุสถานะพำนัก

1. สำเนาหนังสือเดินทาง

2. สำเนาใบสุทธิ

3. สำเนาหน้าสถานะพำนักญี่ปุ่นปัจจุบันในหนังสือเดินทาง

4. สำเนามติมหาเถรสมาคมที่อนุมัติให้มาปฏิบัติศาสนากิจในประเทศญี่ปุ่น

เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ข) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนวัด

ค) สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวญี่ปุ่น (Residence Card)

และส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

Royal Thai Embassy, Tokyo (Consular Section)

No. 3-14-6 Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

Tel : 03-5789-2449

*******************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

1 มิถุนายน 2565
Back to the list