วัดไทยในญี่ปุ่น


สมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะพระธรรมทูตไทยในญี่ปุ่น รวม ๑๙ วัด พร้อมด้วยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวและคณะ ได้มาประชุมร่วมกันที่วัดพระธรรมกายโตเกียว และมีมติเป็นเอกฉันท์ จัดตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน มีวัดไทยมหานิกายในญี่ปุ่นทั้งหมด ๒๐ วัด ถือเป็นชุมชนสงฆ์ไทยในต่างประเทศที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งสมควรที่จะได้จัดตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานและยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศของมหาเถรสมาคมอีกด้วย

Back to the list