วัดไทยในญี่ปุ่น


วัดปากน้ำญี่ปุ่น

ประวัติของวัดปากน้ำญี่ปุ่น

จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดปากน้ำญี่ปุ่น เป็นวัดพระสงฆ์ไทยแห่งแรกในญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นโดยกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ และที่บำเพ็ญทานการกุศล รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย

สำหรับประวัติการก่อสร้างนั้นในปลายปี พ.ศ. 2539 ได้มีการเริ่มซื้อที่ดินจัดสร้างวัด และบูรณะซ่อมแซมอาคารในปี พ.ศ.2540 และในปลายปีเดียวกันได้เริ่มมีพระสงฆ์จำนวน 5 รูป มาอยู่จำพรรษา ในปีต่อมา มีการซื้อที่ดินหน้าวัดเพิ่มเติม เพื่อที่จะทำการจัดสร้างพระอุโบสถ ปลายปี พ.ศ. 2541 มีการวางศิลาฤกษ์อุโบสถ และจัดการทอดกฐิน


วัดปากน้ำมีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่เศษ

ตั้งอยู่ที่ 294-1 AZA SENDODAI NAKANO TAIEI-MACHI KATORI-GUN CHIBA-KEN

ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังนี้ คือ

 1. อาคารพระมงคลเทพมุนี
  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังใหญ่ใช้เป็นศาลาการเปรียญ
 2. อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ชั้นละ 10 ห้อง รวมทั้งหมด 50 ห้อง ใช้เป็นสถานที่พัก
 3. อาคารสามัคคีรังสฤษฎ์
  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ชั้นละ 5 ห้อง รวมทังหมด 10 ห้อง ใช้เป็นกุฏิที่พักสงฆ์
 4. อาคารพิมทิตยารักษ์
  เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้เป็นกุฏิเจ้าอาวาส
 5. อาคารสัคคโสปาณ
  เป็นอาคารชั้น ใช้เป็นสำนักงาน เป็นโรงครัว เป็นที่ฉันภัตตาหารและเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล

อาคารทุกหลังของวัดปากน้ำเป็นอาคารที่มีอยู่เดิม เพียงแต่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมต่อการประโยชน์ในพระพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2542 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และวัดปากน้ำญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น พระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มีการจัดการสร้างอุโบสถเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. กับพระนามาภิไธยย่อ สก. และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ประดิษฐานไว้ที่หน้าบัน 3 ด้านของจตุรมุข เพื่อเป็นเครื่องอนุสรณ์ถึงวโรกาสอันพิเศษนี้

ปัจจุบัน วัดปากน้ำญี่ปุ่น มีความพร้อมในการเป็นวัดแบบไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวมใจของพุทธศาสนิกชนในญี่ปุ่นและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ของชาวไทยอยู่เป็นนิจ อีกทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรมบริการชุมชนไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดบริการกงศุลสัญจร โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย โครงการฝึกอาชีพ แกะสลักผลไม้และประกอบอาหารไทย


แผนที่วัดปากน้ำ

แผนที่การเดินทางไปวัดปากน้ำญี่ปุ่น โดยทางรถยนต์
แผนที่การเดินทางไปวัดปากน้ำญี่ปุ่น โดยทางรถไฟและรถโดยสารประจำทางBack to the list