ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์

16/04/2021

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) รุ่นที่ 81 โดยมีนางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต กงสุล ตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รุ่นที่ 82 เข้าร่วมด้วย 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคมฯ ทั้งงานวิชาการประจำปี การประสานงานกับเครือข่ายสมาคมฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดสรรเงินช่วยเหลือจากธนาคาร Mitsubishi UFJ จำนวน 100 ล้านเยนให้แก่นักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตลอดจนแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รุ่นที่ 82 ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของการบริหารสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันในการดูแลนักเรียนไทยในญี่ปุ่นในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้แทนคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานสมาคมฯ ที่เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย
Back to the list