ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทำบุญวันสงกรานต์

19/04/2021

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทำบุญวันสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต และนางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต กงสุล เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทำบุญวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ และวัดป่าพุทธรังษีอิบารากิ ตามลำดับ โดยงานสงกรานต์ในประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในญี่ปุ่นด้วย ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านกงสุลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ชาวไทยที่เข้าร่วมงานสงกรานต์ทั้ง 3 แห่งด้วย

งานเทศกาลวันสงกรานต์วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ

วันอาทิตย์ที่ 11 เม.ย. 2564

  

งานเทศกาลวันสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีอิบารากิ จ. อิบารากิ

วันอาทิตย์ที่ 11 เม.ย. 2564งานเทศกาลวันสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว กรุงโตเกียว

วันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย. 2564
Back to the list